Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

Petycje

      

W odpowiedzi na petycję informuję, co następuje:

      Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez.................... ................... i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Elżbieta Kik

Dyrektor przedszkola

==================================================================================================================================

Szanowni Państwo

Temat: Wniosek/Prośba - mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów


Adresat:
1) Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)
2) Organ wykonawczy - jednostki pomocniczej o którym mowa w art 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571)  - sołectwo, dzielnica
3) Dyrektor Szkoły/Przedszkola/Żłobka - Placówki oświatowej - podległych Gminie (dla której Organem prowadzącym jest Gmina) 
4) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej /Ośrodka Kultury - podległych Gminie (dla której Organem prowadzącym jest Gmina) 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z  wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki  - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.
Podmiot składający niniejszą prośbę ma na myśli nowoczesne -  bezkontaktowe systemy pomiaru temperatury Interesantów  z odczytem na monitorze - pozwalające poprzez zdalny odczyt ochronę w relacjach
Urzędnik/Interesant - Nauczyciel/Uczeń – Pracodawca/Pracownik w miejscu pracy na terenie gminy.

Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury zdalnego mierzenia temperatury ciała - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z przeciwdziałaniem COVID 19, a w przyszłości ewentualnych innych epidemii.

Prośba/Petycja: 
§2) Na mocy wyżej wzmiankowanych podstaw prawnych  - w nawiązaniu do wyżej wzmiankowanej argumentacji -  prosimy aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono - przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom Świetlic Wiejskich, Dyrektorom Przedszkoli – Żłobki -placówki oświatowowe oraz organom wykonawczym jednostek pomocniczych-Sołtysom w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym - Sołtysom.
Jako podstawę naszej prośby prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)      
Fakultatywnie - przekazanie wniosku do szkół może nastąpić na podstawie art. 65 kpa
II Wniosek Odrębny:
§3) Na mocy przepisów §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. - wnosimy o archiwizację otrzymanych materiałów dotyczących akcji wdrożenia procedury zdalnego pomiaru temperatury ciała.
Więcej informacji o zdalnym pomiarze temperatury ciała na dedykowanej stronie www.
III Wniosek Odrębny:  - procedowany w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy go do niniejszego pisma. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek i petycję (prośbę) w jednym piśmie  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. 
§4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - czy Gmina posiada listę oficjalnych adresów e-mail - do komunikacji zdalnej z jednostkami pomocniczymi? 
W odpowiedzi wystarczy podać TAK lub NIE.
Wnioskodawca