Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

KĄCIK SPECJALISTÓWPEDAGOG SPECJALNY

 

Drodzy Państwo od września bieżącego roku dzieci z naszego przedszkola mają możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez pedagoga specjalnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa szczegółowo zadania pedagoga specjalnego.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 - prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

-współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup i rodzicami w zakresie prowadzenia badań i działań diagnostycznych

-rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci;

-współpraca z zespołem specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

-udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

 Powyższe zadania obligują pedagogów specjalnych do tego, aby w przedszkolu prowadzić obserwację dzieci, ich diagnozowanie oraz badania. Należy pamiętać, że pedagog specjalny współpracuje z poradnią pedagogiczną oraz innymi specjalistami np. psychologiem czy logopedą.

 

Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem specjalnym organizowane są wg następującego harmonogramu:

Mariola Kansy

poniedziałek od 13.00 do 14.00

wtorek od 09.30 do 13.00

środa od 12.30 do 15.00

czwartek od 11.00 do 14.00

Barbara Okła

środa od 09.00 do 11.30

czwartek od 12.30 do 13.00

Warto przeczytać:

https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/nadpobudliwe-dziecko-co-robic-i-jak-mu-pomoc

http://www.mutyzm.org.pl/czym-jest-mutyzm/

 

 

 
LOGOPEDA

DRODZY RODZICE! 
 

Pamiętajcie, że istotnym elementem terapii logopedycznej jesteście właśnie Wy. Bez Waszej pomocy  - 
codziennych, kilkuminutowych lecz systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. 

 

 

      Prosiłabym o znalezienie 10 minut każdego dnia na ćwiczenia logopedyczne.  Wspólnie z dzieckiem wybierzcie stałą porę, aby ćwiczenia stały się rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. Bądźcie cierpliwi, gdy coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się,  a razem będziemy cieszyć się z sukcesu.

 

    Zachęcam do odwiedzania zakładki Kącik logopedyczny. Są tutaj prezentowane propozycje zabaw logopedycznych do wykonywania z dziećmi w domu. Rodziców dzieci, które uczęszczają na zajęcia logopedyczne zapraszam do kontaktu mailowego aczw@wp.pl 

 

Zajecia logopedyczne odbywają się w następujących terminach:

 

poniedziałek 13:00  - 14:30

wtorek 12:30 - 14:30

środa 13:00 - 14:30

Czwartek 10:30 - 11:30

 

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w poniedziałek i środę od 12:00 do 13:00

 

Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka

 

       

       Rozwój dziecka przebiega w indywidualnym tempie. Poniższe zestawienie prezentuje rozwój mowy dziecka od chwili urodzenia do szóstego roku życia. Oznacza to, że większość dzieci wykonuje w tym czasie pewne czynności przygotowujące do opanowania systemu językowego, związane ze słyszeniem, rozumieniem i mówieniem. Jeżeli dziecko nie opanowało we wskazanym poniżej czasie określonej umiejętności, nie oznacza to jeszcze, że jego rozwój mowy jest zaburzony. W przypadku jakichkolwiem wątpliwości, należy skontaktować się z logopedą. Oceni on, czy dziecko potrzebuje pomocy logopedycznej, a także udzieli wskazówek jak rozwijać mowę. 

 

 

WIEK DZIECKA 

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

NADAWANIE - MOWA 

0 – 3 miesiąc życia 

 • Reaguje na głośne dźwięki 
 • Wycisza się/śmieje, gdy do niego mówimy 
 • Przerywa płacz, gdy usłyszy głos 
 • Wzmaga/osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki 
 • Głuży (2/3 m.ż.) - wydaje dźwięki przypominające gruchanie 
 • Radośnie piszczy, słysząc znane dźwięki 
 • Używa krzyku lub płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb

4 – 6 miesiąc życia 

 • Odwraca głowę, szukając źródła dźwięku 
 • Reaguje na zmianę tonu głosu 
 • Zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki 
 • Reaguje na muzykę 
 • Gaworzy – powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia; ćwiczy w ten sposób emisję głosu, sprawność narządów artykulacyjnych oraz słuch fonemowy 
 • Zagadywane – gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami

7 – 12 miesiąc życia

 • Odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku 
 • Skupia uwagę, gdy do niego mówimy 
 • Pytane: „gdzie mama?”, „gdzie tata?”, „gdzie lampa?” – wskazuje palcem 
 • Chętnie uczestniczy w prostych zabawach paluszkowych (np. „Idzie rak”) 
 • Zachęcane – wykonuje proste polecenia (np. „daj”), rozumie zakaz „nie wolno” 
 • Próbuje naśladować nasze ruchy
 • Intensywnie gaworzy („ma -ma - ma”, „ta -ta -ta”, „ba -ba -ba”) 
 • Używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę
 • Wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś
 • Mogą pojawić się pierwsze wyrazy zbudowane z sylab otwartych, zawierające spółgłoski prymarne m, t, b, p („mama”, „tata”, „baba), nie zawsze kojarzone jeszcze z konkretną osobą lub przedmiotem

12 – 24 miesiąc życia 

 • Poproszone – wskazuje poprawnie podstawowe części ciała 
 • Wykonuje proste polecenia („daj buzi”, „zrób pa, pa”) 
 • Słucha z zainteresowanie prostych piosenek, krótkich wierszyków i opowiadań 
 • Potrafi wskazać często nazywane przedmioty 
 • Stały wzrost słownictwa
 • Zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowc ze („miau”, „hau”, „bach”) 
 • Powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia – echolalie 
 • Zaczyna łączyć dwa wyrazy („mama daj”, „tata tu”, „nie chcę”).
 • Uwaga! Niepokojącym sygnałem jest brak budowania wypowiedzi dwuwyrazowych po ukończeniu 2 roku życia 
 • Upraszcza – może wymawiać początek lub koniec słowa 
 • Wymawia samogłoski a, u, i, o, e, y oraz spółgłoski m, b, p, t, n, ł, j, d 

2 – 3 rok życia

 •  Rozróżnia przeciwieństwa: np. „nie ma – jest”
 • Wskazuje części ciała 
 • Wykonuje bardziej złożone polecenia („weź misia i chodź do mamy”) 
 • Nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia (tworzy przy tym własny język np. „ludź = człowiek”) 
 • Pyta „co to?”, stosuje przeczenia („nie ma mamy”), zaczyna używać liczby mnogiej 
 • Podaje swoje imię 
 • Trudne głoski zastępuje łatwiejszymi („sialik/ salik” = szalik, „lyba”= ryba)
 • Pod koniec tego okresu dziecko wymawia samogłoski ustne i nosowe, wszystkie spółgłoski poza s, z, c, dz , sz, ż, cz, dż, r

3 – 4 rok życia

 • Reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia i telewizji 
 • Potrafi odróżnić słuchowo wymowę prawidłową od zniekształconej (np. „sanki” a „sianki”) 
 • Jest rozumiane przez osoby obce 
 • Buduje coraz dłuższe zdania 
 • Dużo pyta, odpowiada na pytania „kto”, „co”, „gdzie”, „z kim”, „w czym” 
 • Może jeszcze upraszczać najtrudniejsze głoski – sz, ż, cz, dż, r 
 • Zwykle mówi płynnie, choć mogą zdarzać się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek = rozwojowa niepłynność mowy

4 – 5 rok życia 

 • Z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią 
 • Rozumie komunikaty wypowiadane przez obce osoby
 • Zadaje bardzo dużo pytań 
 • Może wymawiać głoski sz, ż, cz, dż, zdarza się, że i r (uwaga! nie wymuszamy wymowy „r”!) 
 • Buduje bogate zdania, używa coraz więcej przymiotników, potrafi opowiedzieć prostą historyjkę
 • Stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem je myli

5 – 6 rok życia 

 • Rozumie stosunki przestrzenne „pod”, „na”, „obok” 
 • Prawidłowo interpretuje znaki symboliczne (np. kółko+ trójkąt = znak drogowy) 
 • Rozumie morał np. bajki 
 • Rozumie trudniejsze instrukcje – „klaśnij w dłonie, a potem połóż ręce na kolanach”)
 • Pod koniec tego okresu mowa jest wyraźna i poprawna, z zastosowaniem reguł gramatycznych 
 • 6 rok życia – dziecko prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego 
 • Potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych  
 • Potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki 
 • Potrafi porozmawiać z osoba obcą, nie odbiegając od tematu 
 • Używa słów określających stosunki przestrzenne i nazywa podstawowe figury geometryczne

 

 

Źródło: 

Publikacja plakatowa podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”. Katowice, 24 października 2008 roku.

Autrki opracowania: dr Iwona Michalak- Widera i mgr Katarzyna Węsierska

 PSYCHOLOG

mgr Joanna Kalinowska

konsultacje dla rodziców CZWARTEK 14.00-15.00

oraz PIĄTEK (1 I 3 miesiąca) 8.00-9.00

Drodzy Państwo od września bieżącego roku  w  przedszkolu  jest możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej .Jako psycholog  mam przyjemność prowadzić zajęcia z dziećmi a także wspierać rodziców   w rozwiązywaniu  trudności wychowawczych  i wspieraniu w rozwóju dziecka. Moimi zadaniami są:

- współpraca  z  rodzicami, nauczycielami, pedagogami specjalnymi oraz specjalistami (logopedą, fizjoterapeutą).

– współpraca  z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami, które mają na celu pomóc dziecku i rodzinie.

- Indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba)

- Wspieranie mocnych stron dziecka

- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb ( praca nad emocjami)

Ciekawostka:)

CZEGO DZIECI NAM NIE MÓWIĄ...

1. Nie krzycz na mnie. Boję się wtedy Ciebie i myślę, że skoro na mnie krzyczysz to ze mną musi być coś nie tak.

2. Słuchaj mnie. Kiedy opowiadam Ci o tym, co dla mnie ważne, patrz mi w oczy. Czuję wtedy, że ja i moje sprawy są dla Ciebie ważne.

3. Pozwól mi dorastać w moim własnym tempie. Nie zmuszaj mnie do robienia rzeczy, na które jeszcze mam czas. Pamiętaj, że jestem dzieckiem i najlepiej odkrywam świat poprzez zabawę.

4. Uwielbiam, kiedy spędzasz ze mną czas. Jesteś w dobrym humorze, bawisz się ze mną, śmiejemy się i tworzymy piękne wspomnienia, do których jako dorosły będę z przyjemnością wracał.

5. Nie porównuj mnie do rodzeństwa czy rówieśników. Czuję się wtedy gorszy, a tak bardzo potrzebuję Twojej akceptacji.

6. Przytul mnie kiedy jest mi smutno. Pozwól mi płakać. Nie mów mi, że chłopcy nie płaczą, że jestem beksą i że powinienem być w dobrym nastroju. Moje uczucia są prawdziwe. Tak samo jak Twoje.

7. Naucz mnie dbania o swoje potrzeby. Wyśpij się, odpocznij, realizuj swoje zainteresowania, spotykaj się z przyjaciółmi. Pokaż mi, że bycie rodzicem i spędzanie czasu z dzieckiem może być źródłem radości. Naprawdę nie chcę widzieć jak cierpisz i poświęcasz się dla mnie, a później jesteś zdenerwowany i sfrustrowany. Martwię się wtedy, że to przeze mnie.

8. Bądź przy mnie kiedy się boję. Nie wyśmiewaj się z moich dziecięcych lęków. Powiedz mi, że też kiedyś bałeś się ciemności i pozwól mi trzymać latarkę przy poduszce.

9. Kochaj mnie dlatego, że jestem. Nie dlatego, że szybko biegam, recytuję wiersze i jestem „grzeczny”. Kochaj mnie także wtedy kiedy popełniam błędy i potrzebuję Twojego wsparcia. Potrzebuję być pewny, że kochasz mnie także wtedy kiedy coś mi nie wyjdzie.

10. Okazuj miłość swojemu partnerowi/ partnerce. To od Was uczę się rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zrozumienia czym jest prawdziwa miłość.

11. Pamiętaj, że najprawdopodobniej przejmę Twoje przekonania o mnie samym, o innych ludziach, o życiu. Znajdź czas, aby zastanowić się, czy Twoje przekonania są prawdziwe i czy będą mi służyć. Jeżeli myślisz, że ludzie są źli i wykorzystują innych, w życiu będzie mi trudniej i będę nieufny.

12. Wiem, że kochasz mnie i starasz się dla mnie ze wszystkich sił. Pokaż mi, że gorsze dni i drobne potknięcia są częścią życia. Wyciągnij wnioski, zadbaj o swoje samopoczucie i wybacz sobie. Dzięki temu nauczę się reagować podobnie.

13. Uśmiechaj się do mnie. Twój szczery uśmiech działa na mnie kojąco. Czuję się wtedy bezpieczny i kochany.

Z miłością ?

~ Patrycja Juszkat Pracownia Dobrych Relacji