Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

REGULAMINY

 

                                             Zarządzenie Nr 4a / 2022

Dyrektora Przedszkola  Miejskiego Nr 16 w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2022r.

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu oraz procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na dzień  1 sierpnia 2022r.

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) i wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195, ze zmianami) zarządza się, co następuje:

            

   § 1

1. Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

       

     § 2

Pracowników i Rodziców zobowiązuje się do przestrzegania wprowadzonych procedur.

 

            § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022r.

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Podstawa prawna: Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195, ze zm.)


Organizacja opieki w podmiocie:


· Dyrektor placówki określa szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w procedurze postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych.
· Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
· Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
· Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
· Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności
zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
· W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków
ostrożności (tylko osoba zdrowa).
· Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać
o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
· Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie
przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
· Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
· Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do
bezdotykowego pomiaru temperatury.
· Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
· Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję
choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola
· Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi
nadmierne grupowanie się dzieci.
· Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
· Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
· Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu
zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:


· Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
· Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje
· Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
· Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
· Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).
· Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie
pojemników na odpady.


Gastronomia:


· Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
· Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:


· Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
· Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
· W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
· W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
· Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony
indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
· Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania
zgodnie z procedurami podmiotu.
· Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarne

                                                                                                                                                            Zarządzenie Nr 1/1/2022

 

Dyrektora Przedszkola  Miejskiego Nr 16 w Bytomiu

z dnia 31 marca 2022r.

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu

oraz procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na dzień 31 marca 2022r.

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195) zarządza się, co następuje:

                § 1

1. Wprowadza się do stosowania Regulamin funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu w okresie pandemii COVID-19 na dzień 31 marca 2022r. oraz procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego Nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Regulamin i procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

             § 2

Pracowników i Rodziców zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i wprowadzonych procedur.

            § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022r.

 

...........................................................................

(podpis dyrektora przedszkola

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca 2022r.

 

Regulamin funkcjonowania Przedszkola Miejskiego  Nr 16 w Bytomiu
w okresie pandemii COVID-19

na dzień 31 marca 2022r.

        W związku z funkcjonowaniem przedszkola w okresie pandemii COVID-19, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz.1604) i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195) informujemy o warunkach i organizacji pracy przedszkola w reżimie sanitarnym.

                                         Postanowienia ogólne:

1.      W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.      Dzieciom zapewniona jest opieka w godzinach 6.00-17.00.

3.      Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie wchodzący do placówki dezynfekowali dłonie przy wejściu .

4. Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z przedszkola w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (dezynfekcja rąk).

6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności ( dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej .

8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej .

9. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w placówce ( tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej ).Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu przedszkola w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

10. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk wraz z  informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

11. Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

12. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

13. W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek.

14.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej.

17.  W Przedszkolu obowiązują procedury:

a) Procedura bezpieczeństwa

b) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

c) Procedura przyprowadzania/odbierania dzieci do/z Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu

d) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

u dziecka w Przedszkolu Miejskim  Nr 16 w Bytomiu

e) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

u personelu Przedszkola Miejskiego  Nr 16 w Bytomiu

f) Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej z którymi każdy ma obowiązek zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania.

 

IV. Postanowienia końcowe

Regulamin funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu podczas pandemii COVID-19 obowiązuje od dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca  2022r

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim  Nr 16 w Bytomiu

dla rodziców/ opiekunów prawnych

 

Przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Zdrowia Dyrektor Przedszkola Miejskiego  Nr 16 w Bytomiu wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest kluczowe do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku.

           § 1

1.Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

2.Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa, w miarę możliwości, w wyznaczonej i stałej sali.

3.Do grupy dzieci przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

4.W sali, w której przebywa grupa, usuwa się  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (wyjątkiem może stanowić dywan, który każdego dnia po zakończeniu zajęć spryskuje się środkiem do dezynfekcji). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

5.Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

6.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz w razie potrzeby również w czasie zajęć.

7.W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się taką organizację pracy, która ograniczy stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

8.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

9.Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

10.Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

11.Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartej w Procedurze przyprowadzania i odbierania.

12.Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

13.W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

14.Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

15.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

16.Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

17.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

18.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy podmiotu w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

19.Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba, również w języku ukraińskim).

20.Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

21.Po zakończonej pracy oddziału sale są wietrzone i dezynfekowane.

22.Bezpośrednie konsultacje rodzica z nauczycielem jest  możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i przebiegają z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§ 2

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 3

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 4

Procedura obowiązuje do odwołania od 31 marca 2022 r.

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca 2022r

 

    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

                   u dziecka w Przedszkolu Miejskim  Nr 16 w Bytomiu

 

§ 1

1.Wyznacza się pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u  niej objawów chorobowych.

2. Osoba sprawująca opiekę nad chorym dzieckiem zaopatrzona jest w środki ochrony osobistej ( maseczkę, rękawiczki, fartuch ochronny), posiada termometr bezdotykowy oraz płyn dezynfekujący.

3.Osoba manifestująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.

4.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka - dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy do osobnego pomieszczenia.

5.Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.

7.Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.

8.Opiekun grupy, w której przebywało dziecko z objawami, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej pustej i zdezynfekowanej sali.

9.Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

10.Dalsze działania podejmują odpowiednie służby.

§ 2

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania się

z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 3

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych Procedury

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 31 marca 2022 r

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca 2022r

 

   Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

                    u personelu Przedszkola Miejskiego  Nr 16 w Bytomiu

 

1.Zaleca się, aby do pracy w placówce przychodziły jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (izolatorium).

3.Pracownicy/obsługa przedszkola, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową lub wykonać go w aptece.

4.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie poświęconej koronawirusowi, a także obowiązujących przepisów prawa.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

7.Procedura obowiązuje bezterminowo od 31 marca 2022 r.

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca 2022r

Procedura przyprowadzania/odbierania dzieci do/z

Przedszkola Miejskiego  Nr 16 w Bytomiu

 

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców

i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu.

§ 1

1.Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z przedszkola w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności ( dezynfekcja rąk).Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej .

§ 2

1.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej .

2.Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych. Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci muszą być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.

 

§ 3

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest rodzic/opiekun prawny bądź osoba pełnoletnia, którą rodzic pisemnie upoważni do odbioru.

§ 4

1.Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.

2.W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie 1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

§ 5

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

§ 6

Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

§ 7

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania się z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych Procedury

§ 9

Procedura obowiązuje bezterminowo od 31 marca 2022r.

 

Załącznik nr 6

do Zarządzenia nr 1/2022

z dnia 31 marca 2022r

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/opiekunami prawnymi obowiązująca w  Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Bytomiu

 

§ 1

1.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani

do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.

2.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka

pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu

z przedszkola.

3.      W sytuacji losowej, gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest

do niezwłocznego oddzwonienia.

4.      W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz. odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.

5.      Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie internetowej przedszkola.

6.      Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując telefon do przedszkola lub pocztę mailową.

§ 2

Każdy Rodzic/opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 3

Procedura obowiązuje bezterminowo od 31 marca 2022 r.

 

 • Kontakty
 •  
  • Przedszkole Miejskie Nr 16 w Bytomiu ul. Piłsudskiego 71
  • Tel. 32 282 72 59
Email : pm16.bytom@op.pl

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12 /2021

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W BYTOMIU

z dnia 06.12.2021 r.

w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki  w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu.

 

Na podstawie  Prawo Oświatowe  Dz. U. z  2021r. poz. 1082 oraz na podstawie § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 413 Prezydenta Bytomia z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom zarządzam:

§ 1

W celu zapewnienia realizacji zadań przedszkola, w tym wspierania prawidłowego rozwoju dziecka, placówka prowadzi żywienie zbiorowe, polegające na dostarczaniu posiłków, gotowych do spożycia i zapewnieniu warunków umożliwiających ich konsumpcję.

§ 2

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i są bezpieczne pod względem jakości zdrowotnej. Produkcję posiłków prowadzi się przestrzegając zasad dobrej praktyki higienicznej      i produkcyjnej.
 3. Posiłki przygotowywane są na podstawie jadłospisu opracowanego przez st.intendenta

            i st. rzemieślnika - kucharza oraz zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola.

 1. Jadłospis obejmuje jedną dekadę miesiąca i zwyczajowo podawany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie go na ogólnodostępnej gazetce i zamieszczany na stronie internetowej przedszkola.
 2. Godziny wydawania poszczególnych posiłków określa Ramowy Rozkład Dnia Przedszkola.

§ 3

 1. Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię przedszkolną mogą korzystać:

a) wychowankowie przedszkola,

b) pracownicy przedszkola.

§ 4

 1. Wysokość opłat za posiłek dziecka uczęszczającego do przedszkola, obejmuje koszt surowca i wynosi:

a) śniadanie: 2,10 zł

b) obiad: 6,00 zł

c) podwieczorek: 1,90 zł

 1. Rodzic/prawny opiekun wyrażający chęć korzystania przez dziecko z żywienia przedszkolnego zobowiązany jest do podpisania deklaracji, w której wskazuje rodzaj spożywanych posiłków przez dziecko.
 2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się koszt surowca, służący do przygotowania posiłku zgodnie z zawartą deklaracją.
 3. Rezygnacja lub zmiana posiłków jest możliwa w przypadku dokonania aktualizacji deklaracji, o której mowa w ust. 2, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę. Zmiana taka może nastąpić od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, trudnych losowo sytuacji rodzinnych rodzic/ prawny opiekun może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 5. Zwolnień z opłat, o których mowa w ust. 5, po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie szczególnych okoliczności, może udzielić Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.

§ 5

 1. Dziecko może być zwolnione z opłaty za surowiec jednego posiłku po uzyskaniu decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazuje dyrektorowi przedszkola listę dzieci objętych pomocą i wskazuje termin jej obowiązywania.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach „Programu osłonowego dla Bytomia w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 dyrektor przedszkola stwierdzając potrzebę dożywienia dziecka  może podjąć decyzję o udzieleniu wsparcia w postaci dożywienia przekazując informację dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
 3. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 6

 1. Wysokość opłaty za posiłek dla pozostałych osób, obejmuje oprócz kosztu surowca, koszt wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki i wynosi:
  1. śniadanie: 2,10 zł (koszt surowca) + 2,35 zł (koszt przygotowania posiłku)
  2. obiad: 6,00 zł (koszt surowca) + 7,06 zł (koszt przygotowania posiłku)
  3. podwieczorek: 1,90 zł (koszt surowca) + 2,35 zł (koszt przygotowania posiłku)
 1. Osoba, wyrażająca chęć korzystania ze stołówki przedszkolnej, zobowiązana jest do ustnego zadeklarowania intendentce ilości i rodzaju posiłków oraz do uiszczenia z góry do 20 każdego miesiąca opłaty za te posiłki.

§ 7

Za organizację wydawania posiłków w przedszkolu oraz za rozliczenie należnych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest  intendent oraz dyrektor przedszkola.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi placówki.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2020 dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz opłat za posiłki w Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Bytomiu.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia   2022r. po akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji.

 

Akceptacja uzyskana.

 

Zarządzenie nr 09/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 04 maja 2021r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i decyzji organu prowadzącego

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 04 maja 2021r. do dnia 14 maja 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii, jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 maja 2021r.

Zarządzenie nr 08/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 16 kwietnia 2021r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i decyzji organu prowadzącego

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 19 kwietnia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii , jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021r.

 

 

 

Zarządzenie nr 05/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2021r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i zgody organu prowadzącego

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii , jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Zarządzenie Dyrektora

w sprawie utrzymania monitoringu wizyjnego w przedszkolu

 

ZARZĄDZENIE nr 04/02/2021

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu z dnia 10.02.2021 r.  w sprawie w sprawie utrzymania monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach oraz na terenie wokół Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

    Na podstawie art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom oraz ochrony mienia utrzymuję w Przedszkolu Miejskim nr 16 szczególny nadzór nad pomieszczeniami oraz na terenie wokół przedszkola w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

§ 2.

 1. Zasady określające stosowanie monitoringu, przechowywanie oraz udostępnianie nagrań z monitoringu zostały zapisane w Regulaminie monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 16 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Podstawy prawne oraz wykładnia przepisów dotyczących funkcjonowania monitoringu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

     Zobowiązuję pracowników przedszkola upoważnionych do zbioru „Monitoring” do zapoznania się z Regulaminem monitoringu wizyjnego w terminie 2 dni od jego wprowadzenia oraz jego przestrzegania i stosowania.

§ 4.

     Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w kancelarii przedszkola.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.02.2021 r.

 

Załącznik nr 1: Regulamin monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 2: Podstawy prawne

 

_______________________________

(podpis dyrektora przedszkola)

Załącznik nr 1: Regulamin monitoringu wizyjnego

 

Regulamin monitoringu wizyjnego

w Przedszkolu Miejskim nr 16

w Bytomiu

 

 

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit f., i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe.
 3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

 

§ 2. Infrastruktura

 Infrastruktura przedszkola, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

-  wejścia i wyjścia do przedszkola;

-  teren chodnika wokół przedszkola w obszarze przy ul. Matejki i Piłsudskiego 71;

-  korytarz z  uwzględnieniem wejścia głównego do przedszkola;

-  wejście do przedszkola od strony podwórka (druga strona budynku);

- korytarz z uwzględnieniem wejść do przedszkola od klatki schodowej.

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera przez okres nie dłuższy niż 20 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 4. System monitoringu wizyjnego składa się z:

- 4 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

- jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, gabinecie Dyrektora przedszkola

5. Kamery są rozmieszczone według dołączonego „Planu rozmieszczenia kamer” (załącznik 1.1)

6. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

 

§ 3. Obowiązek informacyjny

 

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi: (przykład poglądowy tabliczki)

 

 

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej przedszkola (adres www. pm16bytom.dlaprzedszkoli.eu w zakładce „RODO” w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przy wykorzystaniu tablicy ogłoszeń umieszczonej w szatni, gdzie zamieszcza się informację zawierającą klauzulę informacyjną zgodnie z treścią załącznika do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. Udostępnianie zapisu

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 2. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Przedszkola z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w kancelarii przedszkola w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 4. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.:  korytarz wejście/wyjście oraz przybliżony czas zdarzenia.
 5.  Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 6. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

-  numer porządkowy kopii,

-  okres, którego dotyczy nagranie,

-  źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony ulicy,

-  data wykonania kopii;

-  dane osoby, która sporządziła kopię.

 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

-  numer porządkowy kopii;

-  okres, którego dotyczy nagranie;

-  źródło danych, np.: kamera nr……;

-  data wykonania kopii;

-  dane osoby, która sporządziła kopię;

-  podpis osoby, która sporządziła kopię;

-  informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Osoby, które na podstawie upoważnienia mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w przedszkolu planu pracy nauczycieli, pracy woźnych i pozostałych przcowników. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.
 3. Osoby, które na podstawie upoważnienia mają wgląd w obraz rejestrowany i zarejestrowany przez monitoring wizyjny, są zobowiązane do dokumentowania negatywnych zdarzeń zarejestrowanych dzięki systemowi celem oceny skuteczności funkcjonowania monitoringu poprzez:

-  zeszyt kontroli wewnętrznej;

-  protokół zdarzenia.  

 1. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
 2. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.
 3. Regulamin monitoringu został wdrożony po uprzednich konsultacjach z organami przedszkola i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

 

Zarządzenie nr 02/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 18 stycznia 2021r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i decyzji Prezydenta miasta Bytomia

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii , jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Zarządzenie nr 01/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 04 stycznia 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i zgody organu prowadzącego

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 17 stycznia 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii , jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Zarządzenie nr 10/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

z dnia 01 grudnia 2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i przejścia w tryb pracy zdalnej w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

            Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. Dz. U. z 2020r., poz 1604 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej i zgody organu prowadzącego

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć z religii, jęz. angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu w okresie od dnia 01 grudnia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID -19
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć z religii , jęz. angielskiego o którym mowa w ust.1 zadania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w tym zakresie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aktualizacja na dzień 26.11.2020r.

 

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Podstawa prawna:

• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567i 1337)

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

 

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola

1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu

 

Dyrektor przedszkola

Liczbę grup w przedszkolu ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, odstępstwem stanowią godziny 6.00- 9.00 oraz 14.00-17.00, w których to schodzą się dzieci i rozpoczyna się działalność poszczególnych oddziałów

2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;

3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia

4) należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. Nauczyciel zakłada minimum przyłbicę w czasie prowadzenia działalności wychowawczo – dydaktycznej, obowiązkowo maseczki lub przyłbice zakładają pracownicy administracyjno-obsługowi

2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m², równocześnie nie może przekroczyć liczby 25 dzieci

3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

 

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci

Do przedszkola uczęszczają dzieci, których rodzice deklarują taką wolę  do poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- do przedszkola może uczęszczać dziecko, którego rodzice  wyrazili zgodę na pomiar temperatury jego ciała przed wejściem do przedszkola, w trakcie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych  oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w każdej chwili

2.

Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci

1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek)

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

1.Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych pracowników zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Wyposaża się przedszkole w termometr, bezdotykowy.

3. Obowiązuje nakaz zakładania maseczek, przyłbic.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

 

Dyrektor przedszkola

Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

 

Dyrektor przedszkola

Wyposażenie sal przedszkolnych, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki),usuwa się z sal.

6. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

 

Dyrektor przedszkola

Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) następujące pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: gabinet dyrektora przedszkola jako IZOLATKA

7. Umieszczenie przy wejściu do przedsionka przedszkola pojemnika z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

 

Dyrektor przedszkola

Przy wejściu do przedsionka przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, rękawiczek jednorazowych oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Dyrektor przedszkola

W łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

10. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami

 

Dyrektor przedszkola

Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny i do pracy).

3.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych. Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3.Do przedszkola w ramach możliwości rodzice nie wchodzą. Pracownicy przedszkola odbierają dziecko w drzwiach przedszkola, rozbierają go, myją dziecku ręce i zaprowadzają do sali. Podobnie jest przy odbieraniu dziecka z przedszkola (niedopuszczalne jest wprowadzanie wózków, przychodzenie z osobami towarzyszącymi, w tym dzieci). W ramach możliwości rodzice/opiekunowie telefonicznie zgłaszają  zamiar odbioru dziecka, a pracownik przygotowuje dziecko do wyjścia.

2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek

 

Rodzice dzieci

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenia /pranie.

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola

 

Rodzice dzieci, pracownicy

Rodzice oraz pracownicy przedszkola obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos. Jest mierzona im temperatura ciała.

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

 

Rodzice dzieci

Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci, w tym telefonicznie.

5. Dystans społeczny

 

Rodzice dzieci

Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m., dlatego w przedsionku przedszkola mogą przebywać równocześnie 2 osoby w tym pracownik. Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz.

4.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w przedszkolu

1. Organizacja pracy przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci

2. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).

3. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola

 

Nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się nie rzadziej niż co 1  godzinę. W okresie letnim okna są pootwierane cały dzień

2. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.

3. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

4. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.

9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – na pobliskie tereny.


 

 

4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

 

Personel kuchenny przedszkola

1. Posiłki spożywane w małych grupach. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60? lub wyparzać.

2. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku), który utrzymuje wysoką higienę.

3. Personel kuchenny, w miarę możliwości, nie kontaktuje się z dziećmi a z personelem opiekującym się dziećmi zachowuje zalecany dystans społeczny.

5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola

1. Poinformowanie pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie

 

Dyrektor przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem przedszkola, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

 

Dyrektor przedszkola

Na bieżąco.

3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

 

Dyrektor przedszkola

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się   ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

 

Dyrektor przedszkola

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Rodzic pozostawiający dziecko w placówce jest zobowiązany do stałej dyspozycyjności telefonicznej przez cały czas pobytu w przedszkolu

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola

 

Dyrektor przedszkola

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

2. Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Podstawa opracowania procedur bezpieczeństwa:

 

1)Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (ze zmianami) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567)

§ 1

1.„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 13 lipca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu niezależnie od formy zatrudnienia.

3.Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

4.Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce np. „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych”.

§ 2

1.Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

2.Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)duszność,

2)stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

3)objawy przeziębieniowe,

4)gorączka,

5)kaszel,

6)duszności i kłopoty z oddychaniem,

7)bóle mięśni i ogólne zmęczenie nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

3.O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

4.Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

5.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

6.W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

8.Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

9.Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

11.W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 3

1.W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 2.W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

3.Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

 4.W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

5.Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

6.Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

7.Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

8.W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9.W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

10.O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

11.Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 4

 1.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

2.W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników –za ich zgodą.

3.W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16

w Bytomiu

Elżbieta Kik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16

W BYTOMIU

 

 

Bytom dn. 01.09.2011r.

"Przedszkolne życie powinno

wyrastać stopniowo z życia domowego (...)

powinno podejmować

i kontynuować zachowania,

z którymi dziecko oswoiło się już w domu".

J. Dewey

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W BYTOMIU

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 16
  w Bytomiu stanowi wypełniony „Wniosek zapisu dziecka do przedszkola w Bytomiu” na dany rok szkolny.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcę.
 4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania
  i odbierania dziecka osobiście lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie.
 5. Dzieci zgłoszone do przedszkola są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (opiekunowie) we wrześniu danego roku szkolnego. Rodzic (opiekun) może odstąpić od ubezpieczenia po złożeniu oświadczenia u wychowawcy grupy.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA

1.Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenia życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z rozmaitymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

2.Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
 • nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • nauka podejmowania właściwych decyzji.

3. W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach takich jak:

 • prawidłowe zachowanie się na drodze,
 • znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego,
 • bezpieczne zabawy ze zwierzętami (posiadać wiadomości
  o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę),
 • prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem.

4. Rodzice (opiekunowie wybierają na rok szkolny spośród siebie reprezentację członków Rady Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci. Sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Uznając  prawo  rodziców  (opiekunów)  do  religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie. Nauka odbywa się poza obowiązkowymi godzinami dydaktycznymi dla dzieci 3-6 letnich.

 1. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.00 do godz. 17.00
  (od poniedziałku do piątku). W zależności od pracy oddziału minimum 5 godzin.
 2. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego, opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. nauka języków obcych.
 4. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć, to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności
  w rozwiązywaniu problemów.
 5. Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci. Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też ustala z dziećmi normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem np.: regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych, kontrakt grupowy. Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca ·z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację
  i utrwalanie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte, kontakty indywidualne i zebrania grupowe z rodzicami.
 6. Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi- zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku. Dzieci wyposażone
  w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia, będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, będą posiadać wiedzę
  i umiejętności potrzebne do pokonywania trudnych sytuacji
  w przedszkolu, domu, a następnie w szkole.
 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza czas ustalony wyżej są odpłatne w ustalone są przez Radę Miejską w Bytomiu ogłoszone w Uchwale.
 8. Przedszkole prowadzi na życzenie rodzica żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Wysokość kosztów surowca ustalona jest przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz zaopiniowana przez Naczelnika Wydziału Edukacji. Opłatę za wyżywienia i dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uiścić zgodnie z zawartą umową. W razie braku wpłaty lub braku przedstawienia dowodu wpłaty dziecko traci możliwość korzystania z wyżywienia i dodatkowych godzin przebywania w przedszkolu  do chwili uregulowania należności.
 9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 10. Działalność placówki reguluje Statut Przedszkola Miejskiego
  Nr 16 w Bytomiu.
 11. Regulamin przedszkola obowiązuje od  1 września 2011r.

 

 

                                                                     Rada Pedagogiczna

                                                           Przedszkola Miejskiego Nr 16

                                                                           w Bytomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W BYTOMIU

 

 

Wprowadzenie

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka,  a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. To spowoduje, ze zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w przyszłości aktywnej postawy dziecka w życiu społecznym.
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństwa zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt.
Ostatnie lata wskazują, że nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych oraz zwierząt. Wiele słyszymy  o molestowaniu seksualnym dzieci, uprowadzenia ich dla okupu, a także wypadkach pogryzienia przez psy często kończących się nawet śmiercią. Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do„pewnych” ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.

   Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami .

Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

ZASADY EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna:
1. Być procesem ciągłym, systematycznym i kompleksowym;
2. Kształtować postawy i nawyki z zachowaniem określonych proporcji wiedzy i działania;
3. Zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami omawianego środowiska;
4. Analizować problemy za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych, podkreślając znaczenie zajęć praktycznych i własnych doświadczeń;
5. Rozwijać u dzieci wrażliwość na niebezpieczeństwo, szczególnie                   w najbliższym otoczeniu.  

Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone
 • Nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Nauka  podejmowania właściwych decyzji

W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie                 w różnych sytuacjach takich jak:

   -  prawidłowe zachowanie się na drodze, znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego

   -  bezpieczne zabawy ze zwierzętami(posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)

    - prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe ,wesołe i ufne.

 Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań , ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności                 w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką, lekarzem).

Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też z dziećmi ustala normy postępowania związane z ich  bezpieczeństwem np.

-Regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych

-Regulamin zachowania się w ogrodzie przedszkolnym

-Znajomość sytuacji związanych z bezpieczeństwem dziecka i innych

Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień           z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte i spotkania szkoleniowe w grupie.

Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi- zapewnieniu             i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone               w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać                i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, domu ,a następnie w szkole. 

Procedura dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu
w Przedszkolu Miejskim nr 16  w Bytomiu.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody                        i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp               i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 600 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko, które następnie do sali wprowadza woźna pełniąca dyżur w szatni.
 7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe  upoważnione (pisemne upoważnienie może być złożone lub odwołane w każdej chwili, a następnie przechowywane                                    w dokumentacji nauczyciela).
 8. Nauczyciel musi  wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.
 10. Od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy.                                            Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie.
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić           z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną                        i bezpieczną zabawę dzieci. Zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
 14. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 15. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące                w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy       w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar                    i nagród obowiązujących w danej grupie.
 16. Nauczyciel w czasie swoich godzin dydaktyczno-wychowawczych                     i opiekuńczych winien skupić swoją uwagę wyłącznie na podopiecznych. .
 17. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 18. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do łazienki, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. 
 19. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. 
 20. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. W wyjątkowych sytuacjach grupą powinna się zająć osoba z obsługi danej grupy (woźna).W czasie swojej nieobecności nauczyciel i tak ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.
 21. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: 
  •  udzielić pierwszej pomocy;
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
  • zawsze poinformować dyrektora, inspektora BHP oraz spisać protokół powypadkowy.           

Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej               w przedszkolu.

Cel spacerów i wycieczek

1.Organizując spacery i wycieczki:

 • Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome.
 • Przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników.
 • Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój.
 • Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
 • Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody.
 • Zapewniamy właściwa organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
 • Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

Obowiązkiem nauczyciela jest poinformowanie Dyrektora placówki o zamiarze wyjścia z grupą poza jej teren i równocześnie uzyskanie jego zgody poprzez sporządzoną przez nauczyciela kartę wycieczki.

Zadania Dyrektora Przedszkola

1.Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.

2.Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia   do kierowania   wycieczkami szkolnymi.

3.Gromadzi dokumentację wycieczki( karta wycieczki, lista uczestników).

4.Zawiadamia organ prowadzący o planowanej wycieczce.

5.Wycieczki wyjazdowe zatwierdzone są przez dyrektora na 3 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu.

Zadania kierownika wycieczki

                                                                                                                                                          

1.Opracowuje program i harmonogram wycieczki. Przedstawia go 

      dyrektorowi wraz z cała wymaganą dokumentacją ( karta wycieczki, lista

      z peselem dziecka i podpisem rodzica).      

2.Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników.

3.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4.Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5.Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

6.Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

6.Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi  na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

7.Organizuje transport.

W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

Zadania opiekuna wycieczki

1.Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi,

2.Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu  i harmonogramu wycieczki.

3.Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom,

5.Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.Wykonuje też inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki                        

     Zadania dzieci - uczestników wycieczki oraz Rodziców

1.Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane z jazdą dziecka autokarem.

2.Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, w razie wypadku na hospitalizację.

3.Rodzice wyrażają zgodę na wyjście dziecka poza teren przedszkola.

4.Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

5.Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

6.Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody np. las.

7.Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

8.Dzieci starsze pomagają młodszym.

9.Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

10.Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

11.Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

                 

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

1.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup.

2.Miejscem zbiórki przedszkolaków ( rozpoczynającym i kończącym) jest wyznaczone przez kierownika wycieczki miejsce.

3.Grupą dzieci wychodzących z przedszkola do 25 osób opiekują się co najmniej 2 osoby dorosłe, w tym 1 nauczyciel.

4.Podczas wycieczki wyjazdowej  grupą 10 osobową opiekuje się 1 dorosła osoba.

5.Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

6.Podczas wyjść z placówki nauczyciel jest każdorazowo zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i uzyskania jego zgody oraz wpisu do dziennika miejsca pobytu grupy.

W przedszkolu

1.Ostrożne i uważne poruszanie się po sali, w łazience i w innych pomieszczeniach przedszkolnych pod opieką osoby dorosłej.

 • W sali przebywa nie więcej niż 25 dzieci pod opieką nauczyciela.
 • Dzieci wychodzą do łazienki grupą pod opieką nauczyciela,                      w indywidualnych przypadkach dziecko wychodzi do łazienki pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko porusza się po innych pomieszczeniach przedszkolnych pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko zachowuje szczególną ostrożność podczas poruszania się  po schodach ( wchodząc po schodach staje na każdy stopień, schodząc - nie skacze ze schodów, trzyma się poręczy).
 • Dziecku w sali podczas zajęć ruchowych nie wolno biegać między stolikami.
 • Dziecko w pomieszczeniach przedszkolnych porusza się po suchej podłodze.
 • Nad bezpieczeństwem dziecka czuwa nauczyciel w ramach godzin opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych, jak i w czasie powierzonym np. uroczystości, teatrzyki, wycieczki itp.

2.Wdrażanie do przestrzegania ustalonych form zachowania.

                Nauczyciel czuwa, aby dziecko:

 • Kształtuje u dziecka przestrzeganie norm zawartych w regulaminie zwanym „ Kontrakt grupy”.
 • Wdraża dziecko do podejmowania prób samodzielnego rozwiązywania konfliktów, pomocy innym.
 • Kształtuje u dziecka poczucie współdziałania w grupie w celu rozwiązywania problemów.
 •  sygnalizowało niewłaściwe zachowania.
 •  samowolnie nie oddalało się od budynku.
 •  odbierane było z przedszkola przez osobę dorosłą oraz nie wskazującą na spożycie alkoholu.
 • Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za powierzone dziecko.
 • Dziecko do sali wprowadza woźna. 
 • Dziecko wychodzące z sali odbiera pracownik przedszkola i oddaje rodzicowi lub osobie pełnoletniej upoważnionej.

3.Właściwe użytkowanie zabawek oraz różnych materiałów, przyborów i narzędzi.

Nauczyciel zapewnia oraz uczy dzieci aby:

 • Dziecko korzysta z zabawek z atestem.
 • Dziecko nie niszczy zabawek a uszkodzone zgłasza nauczycielowi.
 • Dziecko nie rzuca zabawkami lecz odkłada na ustalone miejsce.
 • Dziecko nie wkłada małych zabawek do buzi.
 • Dziecko prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko używa sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.Wypadek i pierwsza pomoc.

 • Dziecko powiadamia nauczyciela lub osobę dorosłą o wypadku.
 • Nauczyciel udziela dziecku pierwszej pomocy a następnie powiadamia służby medyczne.
 • O wypadku dziecka nauczyciel powiadamia niezwłocznie rodziców i dyrektora przedszkola. 

  

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU WSZAWICY

 

 

  W przedszkolu obowiązują „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych  (wszawicy)”.

   1.  W przypadku podejrzenia u dzieci wszawicy nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka pasożytów. Rodzice, są  zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.

  2. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków wszawicy.

  3. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry i włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania pasożytów rodzic niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole.

  4.  Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów spoczywa na rodzicach.

  5.  W trakcie czyszczenia głowy dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożytów na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po wyczyszczeniu głowy.

   Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur.

 

".....Wszawica to istotny problem higieniczny i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów wobec dziecka, co nie może być lekceważone. Działania  w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka  pozostaje w kompetencji placówki iośrodka pomocy społecznej....

  W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy...."

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia