Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

DYŻUR WAKACYJNY

ZARZĄDZENIE NR 32/23

PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. zm.) oraz na wniosek dyrektorów przedszkoli zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Przyjmuje się Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Ustala się harmonogram dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Ustala się wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz  dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oprac.: J. Stania

            23.01.2023 r.

 

 

 

Podpisał

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 32/23

Prezydenta Bytomia

z dnia 26 stycznia 2023 r.

 

 

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023

§ 1

 1. Przedszkola w Bytomiu, jako placówki nieferyjne, funkcjonują przez cały rok kalendarzowy z przerwą umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
 2. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole w sytuacji, gdy planowany jest remont, a zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci.
 3. Przedszkola w Bytomiu pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co rok przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.
 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3, uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli najpóźniej do końca stycznia każdego roku.

§ 2

Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, najpóźniej do końca lutego danego roku, zgodnie z ustalonym na każdy rok harmonogramem, wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

§ 3

 1. Na dyżur wakacyjny, organizowany przez przedszkola, mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.
 2. Z dyżuru mogą skorzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym, w którym odbywa się dyżur wakacyjny.
 3. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września w nowym roku szkolnym.
 4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, co potwierdzają zaświadczeniem z zakładu pracy.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dalszej kolejności dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy, a następnie spoza dzielnicy.
 6. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje bądź oboje nie pracują.

 

§ 4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupę. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci (jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy 25, tworzy się kolejną grupę).

§ 5

 1. Czas pracy przedszkoli w czasie dyżurów wakacyjnych ustala dyrektor przedszkola.
 2. Podczas trwania dyżuru wakacyjnego nie jest realizowana podstawa programowa.

§ 6

Składanie wniosków na dyżury wakacyjne dokonywane jest w przedszkolu macierzystym w terminie do 30 kwietnia.

§ 7

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
 1. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur w terminie do 30 kwietnia;
 2. przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w takim czasie, aby nie zakłócać pracy przedszkola;
 3. uregulowanie zobowiązań finansowych w macierzystej placówce;
 4. wniesienie opłaty z góry za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane zgodnie z wyznaczonym przez dyrektora terminem oraz zadeklarowaną we wniosku liczbą godzin w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę przebywania dziecka poza ustalonym przez organ prowadzący czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 uchwały  nr LXX/887/18 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom). Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.
 1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym rodzice/opiekunowie prawni otrzymują zwrot kosztów za pobyt i żywienie, w terminie do 30 września.
 2. Dyrektor przedszkola macierzystego sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki i wraz ze złożonymi wnioskami przekazuje ją dyrektorowi drugiej dyżurującej placówki w innym miesiącu niż przedszkole macierzyste.
 3. W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w ust. 1 pkt 1.

§ 8

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor przedszkola.

§ 9

W trakcie trwania dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§ 10

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach.
 2. Spory wynikające w związku z niniejszym Regulaminem rozstrzyga organ prowadzący..

             

Podpisał

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

 

Harmonogram dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bytom w roku szkolnym 2022/2023

CENTRUM

1.

Przedszkole Miejskie nr 2

17 – 31.07

2.

Przedszkole Miejskie nr 4

sierpień

3.

Przedszkole Miejskie nr 5

lipiec

4.

Przedszkole Miejskie nr 8

przerwa 14 – 31.08

5.

Przedszkole Miejskie nr 12

lipiec

6.

Przedszkole Miejskie nr 14

sierpień

7.

Przedszkole Miejskie nr 16

lipiec

8.

Przedszkole Miejskie nr 18

sierpień

9.

Przedszkole Miejskie nr 20

sierpień

10.

Przedszkole Miejskie nr 21

sierpień

11.

Przedszkole Miejskie nr 24

sierpień

12.

Przedszkole Miejskie nr 25

sierpień

13.

Przedszkole Miejskie nr 29

sierpień

14.

Przedszkole Miejskie nr 30

3 – 14.07

15.

Przedszkole Miejskie nr 31

lipiec

16.

Przedszkole Miejskie nr 32

lipiec

17.

Przedszkole Miejskie nr 59

lipiec

 

 

MIECHOWICE

1.

Przedszkole Miejskie nr 42

3 – 14.07

2.

Przedszkole Miejskie nr 43

17 – 31.07

3.

Przedszkole Miejskie nr 44

1 – 16.08

4.

Przedszkole Miejskie nr 58

17 – 31.08 

5.

Przedszkole Miejskie nr 62

17 – 31.07

 

 

STROSZEK

1.

Przedszkole Miejskie nr 10

sierpień

2.

Przedszkole Miejskie nr 15

lipiec

3.

Przedszkole Miejskie nr 51

lipiec

4.

Przedszkole Miejskie nr 52

sierpień

5.

Przedszkole Miejskie nr 56

lipiec

6.

Przedszkole Miejskie nr 63

przerwa 1 – 11.07

 

 

SZOMBIERKI

1.

Przedszkole Miejskie nr 3

sierpień

2.

Przedszkole Miejskie nr 9

lipiec

3.

Przedszkole Miejskie nr 35

wyłączone

4.

Przedszkole Miejskie nr 39

lipiec

5.

Przedszkole Miejskie nr 40

sierpień

6.

Przedszkole Miejskie nr 49

wyłączone

 

 

ŁAGIEWNIKI

1.

Przedszkole Miejskie nr 45

lipiec

2.

Przedszkole Miejskie nr 48

sierpień

 

 

BOBREK – KARB

1.

Przedszkole Miejskie nr 33

sierpień

2.

Przedszkole Miejskie nr 36

lipiec

 

 

STOLARZOWICE

1.

Przedszkole Miejskie nr 53

sierpień

2.

Przedszkole Miejskie nr 54

lipiec