Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

STATUT PRZEDSZKOLA

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 16
w Bytomiu


§1. 1. Przedszkole  Miejskie nr 16 w Bytomiu  jest przedszkolem publicznym;
     2 Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu używa nazwy: Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu. Skrót: PM 16 Bytom
     3. Przedszkole mieści się w budynku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 71;
     4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom;

§2.1. Celem przedszkola jest:
   1) zrealizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
   2) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;
   3) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień;
   4) kształtowanie umiejętności potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
   5) kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji,
   6) kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
   7) nauka odpowiedzialności za siebie i skutki swoich działań,

 

§3.1. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie różnorodnych działań a w szczególności:
   1) działań edukacyjnych związanych z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
   2) wprowadzaniu dzieci w świat wartości; 
   3) rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne oraz inne działania;
   4) współdziałaniu z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych;
   5) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym;
   6) rozwijaniu umiejętności społecznych;
   7) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
   8) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb;
   9) inicjowaniu współpracy ze środowiskiem;
   10) troskę o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
   11) realizację innych zadań wynikających z potrzeb, związanych z realizacją opisanych wyżej celów.

2.  W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole realizuje przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
   1) Przedszkole współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poprzez:
      a) bieżące kontakty wspomagające funkcjonowanie przedszkola;
      c) przygotowanie przez nauczycieli opisu funkcjonowania dzieci w przedszkolu w celu dokonania rzetelnej diagnozy skutkującym wydaniem opinii lub orzeczenia;
      d) wskazywanie rodzicom dzieci poradni, jako instytucji, która może pomóc ich dziecku.
   2) Przedszkole współdziała z  ośrodkami pomocy społecznej poprzez:
     a) bieżącą wymianę informacji dotyczącą sytuacji dzieci ich rodzin;
     b) organizowanie wsparcia, w tym materialnego dla dzieci wymagających pomocy;
     c) inne działania wynikające z bieżących potrzeb.
   3) Przedszkole zapewnia możliwość udziału dzieci z niepełnosprawnościami w zajęciach  edukacyjnych.

3. W zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
   1) Przedszkole organizuje i zapewnia opiekę dzieciom przebywającym w przedszkolu podczas zajęć wewnątrz budynku.
   2) Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają również inni pracownicy przedszkola, reagując na zachowania niezgodne z ustalonymi na terenie szkoły normami oraz zwracając uwagę na sytuacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków.
   3) Nauczyciele przedszkola prowadzą działania edukacyjne i informacyjne związane z ochroną zdrowia i zdrowym stylem życia, w tym odżywianiem i aktywnością fizyczną w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu.
   4) Nauczyciele przedszkola prowadzą działania edukacyjne związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach i zachowaniem na nich.
   5)  Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę zdrowotną poprzez współpracę z lokalną służbą zdrowia.
   6) Przedszkole, zgodnie z odrębnymi przepisami organizuje ćwiczenia ewakuacji i inne, związane z przygotowaniem dzieci na zagrożenia i odpowiednie reagowanie na nie.

4. Podczas wycieczek i innych zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel przedszkola, któremu mogą pomagać inni nauczyciele lub rodzice dzieci.
   1) Organizując spacery i wycieczki:
      a) Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome.
      b) Przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników.
      c) Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój.
      d) Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
      e) Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody.
      f)  Zapewniamy właściwa organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
      g) Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
   2) Nauczyciel planujący wyjście z grupą poza teren przedszkola informuje dyrektora o tym fakcie i dokonuje wpisu do zeszytu wyjść, podając cel i miejsce wyjścia, przewidywany czas pobytu poza przedszkolem oraz imiona i nazwiska opiekunów.
   3) Nauczyciel planujący wycieczkę, przedstawia do akceptacji przygotowaną kartę wycieczki opisaną zgodnie z innymi przepisami.
   2) Dyrektor przedszkola podpisuje kartę wycieczki na trzy dni przed zaplanowaną datą wyjazdu.
   5)  Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania indywidualnego regulaminu każdej wycieczki i zapoznania z nim jej uczestników.
   6) Ilość opiekunów ustalana jest każdorazowo w zależności od charakteru, celu i miejsca organizowanej wycieczki przez dyrektora przedszkola.
   7) Zadania kierownika wycieczki i opiekunów określone są w innych przepisach.
   8) Dodatkowe zadania osób określonych w p. 7, mogą być wskazane w regulaminie wycieczki, zatwierdzanym przez dyrektora przedszkola.

 

§4.1. W czasie zajęć organizowanych w przedszkolu  dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela wychowania przedszkolnego.
   1) Nauczyciel przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie wprowadzenia go do sali przez woźną.
   2) w czasie zajęć organizowanych na terenie przedszkola opiekę nad dziećmi może sprawować pomoc nauczyciela;
   3) w czasie wyjść poza teren przedszkola, opieka sprawowana jest przez te same osoby;
   4) w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci, do opieki w czasie wyjść poza teren przedszkola, dyrektor może wyznaczyć innych pracowników przedszkola;

2. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
   1) do zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu należą:
      a) zajęcia logopedyczne,
      b) zajęcia rewalidacyjne,
      c) zajęcia z rytmiczno-umuzykalniające,
      d) zajęcia religii,

 

§5.1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez rodziców  lub prawnych opiekunów oraz inne osoby upoważnione na piśmie do realizacji tych czynności.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych dzieci, do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
3. Dziecko odbiera od rodziców woźna, która odprowadza je do sali, w której zorganizowane są zajęcia
4. W sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni opiekunowie mogą wskazać telefonicznie osobę odbierającą ich dziecko, która przed odebraniem dziecka okazuje nauczycielowi oddziału przedszkolnego dowód tożsamości.
5. Dzieci nie mogą być wydane osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. W przypadkach określonych w ust.5 nauczyciel, pod którego opieką znajduje się dziecko, powiadamia policję i oczekuje jej przybycia w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia powziętym podejrzeniom.
7. W przypadku uzasadnionej interwencji policji, dyrektor przedszkola powiadamia sąd rodzinny właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

§6.1 Przedszkole współdziała z rodzicami  dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, a w szczególności:
   1) Umożliwienia rodzicom dzieci możliwość systematycznego wypowiadania się we wszystkich kwestiach dotyczących ich dzieci i organizacji pracy przedszkola.
   2) Przekazuje informacje o treściach realizowanej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i osiągnięciach dzieci w tym zakresie.
   3) Udziela rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów  i ewentualnych przyczyn trudności.
   4) Tworzy przestrzeń do wspólnych ustaleń dotyczących wychowania, opieki i organizacji pracy przedszkola.
   5) Organizuje spotkania informacyjne oraz indywidualne porady w sprawach wychowania, zagrożeń cywilizacyjnych, sposobów uczenia się oraz dalszego kształcenia swych dzieci w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.
   6) Organizuje cykliczne spotkania z rodzicami – raz na kwartał, w celu umożliwienia prezentacji osiągnięć dzieci oraz w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy związane z edukacją i  ich wychowaniem.
   7) Umożliwia bieżące kontakty telefoniczne z wychowawcą  grupy w czasie jego czasu pracy (poza godzinami dydaktycznymi).
   8) Umożliwia indywidualne wsparcie dziecka przewlekle chorego w zakresie uzgodnionym z rodzicami.
   9) Zawiadomienia rodziców w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka,
      a) w przypadku braku możliwości kontaktu, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe;
   10) Umożliwia rodzicom partycypację w pracę oddziału.
   11) Tworzy warunki, które umożliwiają rodzicom dzieci wspieranie przedszkola poprzez świadczenie usług, bądź wsparcie finansowe.

 

§7. 1.Organami przedszkola są:
   1) Dyrektor przedszkola;
   2) Rada Pedagogiczna;
   3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:
   1) Wykonuje zadania określone w art. 68 ust.1 ustawy Prawo oświatowe;
   2) Kieruje jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
   3) Jest kierownikiem zakładu pracy dla podległych pracowników;
   4) Przewodniczy radzie pedagogicznej;
   5) Reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
   6) Sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów;
   7) Stwarza warunki harmonijnego rozwoju dzieci i nauczycieli, organizuje odpowiednią opiekę dzieciom przebywającym w przedszkolu;
   8) Wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych;
   9) Dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
   10) Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami;
   11) Wykonuje inne czynności określone w odrębnych przepisach.

3. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje określone w art. 70 ustawy Prawo oświatowe a ponadto:
   1) Opiniuje podjęcie na terenie przedszkola działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
   2) Może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolu;
   3) Deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach;

4. Rada rodziców jest organem skupiającym przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów przedszkola.
   1) Tryb wybierania członków rady rodziców, rad oddziałowych oraz kompetencje i zasady ich funkcjonowania, wynikające z ustawy o systemie oświaty, określa regulamin rady rodziców;
   2) Przedszkole współdziała z radą rodziców w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez:
      a) umożliwianie rodzicom dzieci systematycznego wypowiadania się we wszystkich kwestiach dotyczących dzieci i organizacji pracy przedszkola,
      b) tworzenie przestrzeni do wspólnych ustaleń dotyczących wychowania, opieki i organizacji pracy przedszkola;
      c) umożliwienie rodzicom partycypacji w zarządzanie przedszkolem, w tym tworzenie prawa obowiązującego w przedszkolu;
      d) umożliwienie rodzicom dzieci wspierania przedszkola poprzez świadczenie usług, bądź wsparcie finansowe jego działalności.

 

§8.1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu realizacji jego zadań;
   1) Płaszczyzny współpracy organów przedszkola określone są w szczególności w art. 44 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
   2) Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami przedszkola odbywa się za pomocą powszechnie dostępnych sposobów komunikacji, a w sprawach dotyczących osób fizycznych oraz kompetencji przypisanych ustawowo do danych organów w formie korespondencji pisemnej bądź elektronicznej, gwarantującej jej utrwalenie;
   3) Dyrektor przedszkola umożliwia dostęp do pomieszczeń przedszkola przedstawicielom poszczególnych organów w razie potrzeb;
   4) Dyrektor przedszkola inicjuje spotkania wszystkich organów przedszkola w razie potrzeb;
   5) Organy przedszkola współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu jego pracy;
   6) Formy współpracy poszczególnych organów przedszkola określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.

2. Spory pomiędzy organami rozstrzygane są na terenie przedszkola za pomocą negocjacji, mediacji i zawierania porozumień.
   1) Osobą odpowiedzialną za realizację zadań określonych w ust. 2 jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
   2) Celem działania osób określonych w p. 1 i 2 jest polubowne rozwiązanie sytuacji konfliktowych,
   3) Brak możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola powoduje zwrócenie się dyrektora do organu prowadzącego z prośbą o wydelegowanie mediatora do pomocy w jego rozwiązaniu;

 

§9.1. Organizacja Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu gwarantuje realizację zadań określonych w niniejszym statucie, zapewniając dzieciom możliwość korzystania z:
   1) pięciu sal do nauczania, wychowania i opieki,
   2) toalet ,
   3) szatni,
   4) posiłków przygotowanych w kuchni przedszkola lub szkoły,
      a) przygotowane na terenie przedszkola posiłki dostarczane są do sal w których prowadzone są zajęcia dla dzieci,
      b) posiłki dostarczają zatrudnione w przedszkolu pomoce wychowawców lub woźne, 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
   1) Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
   2) Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od potrzeb, wynikających z realizacji podstawy programowej.
   3) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
   4) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

 

§10.1 Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu czynne jest od poniedziałku do piątku zgodnie z porządkiem roku szkolnego w godzinach od 6.00 do 17.00;
   1) Szczegółową organizację pracy poszczególnych oddziałów określa dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
3. Dyrektor przedszkola może, poprzez zarządzenie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców wprowadzić na czas określony inny czas pracy przedszkola, niż określony w ust.1;

 

§11.1. Za korzystanie z usług przedszkola rodzice (prawni opiekunowie dziecka) ponoszą opłaty określone w uchwale Rady Gminy Bytom
2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
4. Wysokość innych opłat oraz ulg i zwolnień określa organ prowadzący w swojej uchwale. 
   1) Uchwałę rady gminy dotyczącą opłat dyrektor przedszkola umieszcza na stronie internetowej przedszkola.
5. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).
6. Rodzice zobowiązani są do terminowego i zgodnego z umową, o której mowa w ust. 5 uiszczania opłat za korzystanie z usług przedszkola;
   1) Brak  wniesienia ustalonej i określonej w umowie opłaty do dnia 20 bieżącego miesiąca, skutkuje zaprzestaniem wydawania wyżywienia dziecku, którego rodzice nie wywiązali się z tego obowiązku,
   2) Zaprzestanie wydawania wyżywienia następuje po skierowaniu pisemnego upomnienia do rodziców zalegających z wpłatą.

 

§12.1 Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu realizują zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
   1) Poprzez właściwą, zgodną z zasadami bhp organizację pracy oraz przestrzeganie wewnętrznych procedur zapewniają bezpieczeństwo powierzonych im wychowankom;
   2) Współpracują  z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z zapisami §6 niniejszego statutu;
   3) Prowadzą diagnozę rozwoju wychowanka i wykorzystują ją do planowania pracy;
   4) Prowadzą obserwacje pedagogiczne dzieci powierzonych ich opiece, w celu poznania i  zabezpieczenia ich potrzeb rozwojowych poprzez planowanie adekwatnych działań;
   5) Dokumentują prowadzone obserwacje rozwoju dzieci i efekty diagnozy w formie określonej przez dyrektora przedszkola;
   6) Planują pracę dydaktyczną i wychowawczą  w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program wychowania przedszkolnego,
      a) nauczyciele planują swoją pracę w formie miesięcznych planów o strukturze określonej przez dyrektora przedszkola i przedstawionej na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny,
      b) plany pracy modyfikowane są na podstawie wniosków  z autoewaluacji;
   7) Tworzą warunki do wspomagania rozwoju dzieci, ich zdolności  i zainteresowań;
   8) Są odpowiedzialni za efekty swojej pracy, wynikające z właściwego planowania;
   9) Wyniki diagnozy wykorzystują do zapewnienia właściwej  opieki i organizacji procesu dydaktycznego dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
   10) współpracują ze specjalistami z przedszkola lub poradni psychologiczno- pedagogicznej /psychologiem, pedagogiem i logopedą/ w rozwiązywaniu problemów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Do zadań pedagoga w przedszkolu należy w szczególności:
   1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków;
   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
   3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci ;
   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanków;
   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci uczęszczających do przedszkola;
   8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Do zadań logopedy w przedszkolu, należy w szczególności:
   1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;
   2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
   3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
   4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania pracowników administracji i obsługi zabezpieczają sprawną pracę placówki.
   1) obsługę administracyjną przedszkola związaną z organizacją wyżywienia intendent;
      a) obowiązki  intendenta i zakres jego odpowiedzialności zawarte są w indywidualnym zakresie obowiązków;
   2) obsługę przedszkola, w tym kuchni zapewniają pracownicy obsługi;
      a) Zadania i odpowiedzialność pracowników obsługi określona jest w indywidualnych zakresach obowiązków;
      b) Ilość pracowników administracji i obsługi określa każdego roku arkusz organizacji przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
   3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez  przedszkole, pracownicy  obsługi:
      a) obserwują wejście do przedszkola, zwracając uwagę na osoby wchodzące i wychodzące z budynku,
      b) reagują na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci,

 

§13.1 Dzieci uczęszczające do przedszkola mają określone wspólnie prawa i obowiązki.
   1) Dzieci będące członkami społeczności Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu mają prawo do:
      a) warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę;
      b) prawidłowo zorganizowanych zajęć i opieki;
      c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
      d) akceptacji ich osoby;
      e) ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
      f) życzliwego i podmiotowego traktowania;
      g) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
      h) indywidualnego, tempa rozwoju;
      i) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
      j) możliwości zwrócenia się do opiekunów i innych pracowników przedszkola, z każdą sprawą i otrzymania pomocy w razie potrzeby.
   2) Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
      a) poszanowania mienia przedszkola;
      b) przestrzegania zasad zachowania i współżycia społecznego ustalonych w przedszkolu;

2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku:
   1) nie uczęszczania dziecka do oddziału bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc,
   2) nie wywiązywania się przez rodziców (opiekunów prawnych) przez 3 miesiące z obowiązkowych opłat;
   3) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
   4) skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola skutkuje wydaniem decyzji o skreśleniu, w której określony jest tryb odwoławczy.

 

 

 

Statut uchwalony został  uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola  Miejskiego nr 16 w Bytomiu nr 8/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 3/2022

z dnia 24 maja 2022

w sprawie zmian w Statucie

Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

 

 

 

Aneks nr 1

  • do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 16

w Bytomiu

 

Uchwłą nr 3/2022 z dnia 24 maja 2022 na podstawie art.72 ust. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r poz. 1148 z późn. zm.) wprowadza sięzmiany:

 

Dodaje się §14 o nazwie Postanowienia końcowe składający się z ośmiu punktów o następującej treści:

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Przedszkole, jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

3.Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania  danych osobowych, osób, których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe, wychowanków,   rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.

4.Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby/podmiot/wykonawcę, realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań wymienionych w  ust. 1) i 2)

5.Osoba / podmiot określony w pkt 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

6.Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych.

7.Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie

w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.

8.Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

 

Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

Aneks do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                     Załącznik nr 1

do uchwały nr 12/2022

w sprawie zmian w Statucie

Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

 

 

Aneks nr 2

do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 16

 w Bytomiu

 

Uchwałą nr 12/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku na podstawie art.72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r poz.1148 z późn. zm.) w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu z dniem 01.09.2022 wprowadza się następujące  zmiany:

 

  • §1 punkt 1 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

Lokalizacja przedszkola: siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 71, w którym funkcjonują trzy oddziały przedszkolne oraz dwa oddziały przedszkolne- lokalizacja SP9- ul. Matejki 15

  • §4 punkt 2 podpunkty a,b,c,d,e otrzymują brzmienie:

do zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu należą zajęcia:

a) zajęcia logopedyczne

b) zajęcia rewalidacyjne

c) zajęcia z psychologiem

d) zajęcia z religii

e) inne zajęcia, według potrzeb

  • do §4 zostają dodane  punkty 3, 4,5,6,7 o następującym brzmieniu:

3. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu mogą być zawieszone z powodu zaistnienia następujących okoliczności:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

4. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolu organizowane są zajęcia (w tym zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, z psychologiem, religii i inne według potrzeb) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji  tych zajęć nauczyciele wykorzystają obsługiwane z poziomu komputerów programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Przekazywane treści będą zróżnicowane, dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci i przekazywane pocztą elektroniczną na adres a-mail rodzica  jak również dostępne na stronie internetowej przedszkola.

6. W przypadku wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania dyrektor decyduje o tym którzy wychowankowie będą uczęszczać do przedszkola w tradycyjnej formie.

7. Nauczyciele będą dostępni dla rodziców zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy, uczestnictwo dzieci na zajęciach potwierdzane będzie poprzez telefoniczny ub e-mailowy kontakt z rodzicem.

  • W §6 do punktu 1 dopisuje się podpunkt 12 o  brzmieniu:

- w ramach pracy nauczycieli specjalistów udziela się rodzicom porad i konsultacji

  • §9 punkt 2 podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:

- liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25, przy czym w siedzibie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 71 łącznie nie może przekroczyć 60.

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 września 2022