Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

PROGRAMY

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 

Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Wokół przedszkola– program wychowania przedszkolnego

M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- Żabińska

Wydawnictwo Mac Edukacja

2.

Jestem artystą i chcę nim zostać

M. Kansy

 

3.

Program adaptacyjny dla dzieci przekraczających próg przedszkola. 

M. Skopp

 

4.

Wsparcie ludzi starszych zagrożonych wykluczeniem

E. Kik

 

5. 

"Polak mały" - program edukacji patriotycznej 

A. Czwordon

 

6.

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

 

 

WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

 

    Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka w zintegrowanej formie. Uwzględnia wprowadzanie dziecka w świat technologii oraz wielokulturowość. 

 

 

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA DZECI PRZEKRACZAJĄCYCH PRÓG PRZEDSZKOLA

 

 

JESTEM ARTYSTĄ I CHCĘ NIM ZOSTAĆ

 

       Program „Jestem artystą i chcę nim zostać” został opracowany w celu rozbudzania w dzieciach miłości do sztuki i wrażliwości na wszystko, co jesteśmy w stanie objąć naszymi zmysłami. Pragniemy bowiem, by dziecko otoczone sztuką , w szerokim tego słowa znaczeniu, rozwijało się wszechstronnie.
Nieoceniony wpływ na poprawę samopoczucia, integrację z grupą, zredukowanie napięcia posiadają zabawy oraz zajęcia z muzyką, malowanie oraz teatr. Oddziałują one na sferę emocjonalno-wyobrażeniową, wzbogacają przeżycia, sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Głównym celem jaki nam przyświeca realizując treści programu „Jestem artystą i chcę nim zostać” to kształtowanie wrażliwości twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym, dajemy także szansę dziecku na rozwój i podmiotowe traktowanie, bo przecież każdyz nas ma określony potencjał.

 

WSPARCIE LUDZI  STARSZYCH

         

    Misją tego programu jest uczenie dzieci prawidłowych postaw względem ludzi w starszym wieku. Poprawa jakości życia i funkcjonowania seniorów dzięki zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych i wypracowaniu innowacyjnych instrumentów wsparcia, pobudzeniu aktywności społecznej seniorów. Poprawa wizerunku osób starszych. Kluczowym i najważniejszym zadaniem tego przedsięwzięcia jest organizowanie spotkań wielopokoleniowych w przedszkolu lub w wymienionych placówkach z okazji świąt, rocznic i innych wydarzeń mających przede wszystkim na celu, uczenie dzieci prawidłowych postaw, względem ludzi w podeszłym wieku.

 

POLAK MAŁY

         

       Program „Polak mały” został opracowany w celu rozbudzania w dzieciach miłości do swojego miasta, regionu i kraju.  Miejsca te dziecko powinno poznawać przede wszystkim podczas zajęć dydaktycznych ale również poza terenem przedszkola, poprzez bezpośrednią obserwację, ciekawe spotkania, wycieczki. Program jest propozycją sposobu realizacji edukacji patriotycznej dzieci w wieku przedszkolnym i dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Jego istotą jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji miasta, regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.  Plan działań przeznaczmy jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie realizowany podczas zajęć w przedszkolu.   Realizacja treści polega na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 

         Program edukacyjny dla przedszkolaków realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.