Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu

RODO, BIP

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu  z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskego 71 tel. 32 282 72 59; e-mail pm16.bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jacek Telęga

adres: Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 

Klauzule informacyjne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - NAUCZYCIELE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 1. w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 2. na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
 4. na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatycznyw placówce;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 4. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - POZOSTALI PRACOWNICY

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 

 1. w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 2. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
 3. na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatycznyw placówce;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 4. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji rekrutacji wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUCZYCIELE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,  
 2. w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
  i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
 3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, Kuratorium Oświaty, MEN – SIO, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w szczególności: Centrum Usług Wspólnych, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 4. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. .Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
 2. w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
  i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisówo ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
 3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w szczególności: Centrum Usług Wspólnych, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 4. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 art. b RODO w celu udzielenia świadczenia
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacji przelewów z tego tytułu na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Inspektor Pracy, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przyznanego świadczenia socjalnego z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia praw i roszczeń oraz w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przyznania świadczenia
  z ZFŚS niezbędne. Odmowo podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przyznania świadczenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
 1. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie postępowania przetargowego/zapytania ofertowego,
 2. zawarciem umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO z wyłonionym przedmiotem;
 3. Kategorie odbiorców danych osobowych: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora; 
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Obowiązek podania dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie  zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane,
  w tym dane do kontaktu;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy - do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie  nr 16 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71 tel: 322827259 adres e-mail pm 16.bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 • W związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym  art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności prowadzenia dziennika zajęć, prowadzenia ewidencji opinii o gotowości dziecka do odjęcia nauki w szkole podstawowej, zaświadczeń, legitymacji oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji wycieczek, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków, prowadzenia rozliczenia pobytu w przedszkolu na podstawie przepisów, w szczególności ustawy  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 1. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a, art.9 ust.2 lit..a  RODO w celu realizacji zadań Administratora;

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny: strona www. Łukasz Huchla ul. Panieńskich Skał 8a 30-225 Kraków; System informatyczny QNT obsługujące rozliczenia finansowo-księgowe Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Jana Smolenia 35; podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 

 1. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych od 5 do 25 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną - zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej wycofania;

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 2. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
 3. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczęszczania wychowanka do przedszkola. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie  nr 16 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71 tel: 322827259 adres e-mail pm 16.bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola
  w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanka zgodnie z statutem przedszkola;
 2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, (pokrewieństwo), numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu;
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni dziecka;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu uczęszczania wychowanka do przedszkola;
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu;
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 14 RODO W PRZYPADKU PIERWSZEGO KONTAKTU – PISMO DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Zgodnie z art. 14 RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul.Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – wychowankowie, rodzice/prawni opiekunowie;
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzic/prawny opiekun;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia wszczętej sprawy, w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/ obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
 7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOT. MONITOROWANIA STANU ZDROWIA WYCHOWANKA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

          Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

           adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
 3. Dane  przetwarzane będą zgodnie z procedurą przyjęta w placówce przez okres 14 dni.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
  sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY  -  ŻYWIENIE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

     a)  na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w celu umożliwienie korzystania z żywienia i rozliczenia odpłatności za posiłki zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia   

          2016r. Prawo  Oświatowe,

     b)  na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z żywienia oraz  ich rozliczenia i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z żywienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16

 

Administratorem danych osobowych jest (Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71 tel.32 282 72 59 e-mail: pm16.bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 1. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej (nazwa placówki),
 2.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją zadań w interesie publicznym w celu prowadzenia strony internetowej (nazwa placówki) i za jej pośrednictwem promowania działalności placówki oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności strony;

 

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;
 2. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz do ustania interesu publicznego;
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
ZDALNE NAUCZANIE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 16 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Piłsudskiego 71

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
 1. przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu, dostawcy usług e-mail,, strona internetowa przedszkola www.pm16.bytom.dla przedszkoli.eu),
 2. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w celu realizacji zadania.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania;
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego;  
 7. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzaniedanych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  - monitoring wizyjny
w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu przy  ul Piłsudskiego 71,
e-mail: pm16.bytom@op.pl;  tel:  32 282 72 59

           Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu  ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,  w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom i ochrony mienia na podstawie art. 108a, w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
 2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące/serwisujące system monitoringu, podmioty realizujące zadania z zakresu BHP.
 3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie  do 21 (zgodnie z art. 108a  ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) dni od dnia nagrania. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
 4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary. wejście główne, część klatki schodowej, którą przemieszczają się dzieci i znajdują się wejścia boczne do przedszkola monitoring obejmuje swym zasięgiem wejście do piwnicy, przedsionek przedszkola oraz teren od ulicy Piłsudskiego obejmujący chodnik wejścia i okna przedszkola.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna,
  iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 6. Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 8. Wejście na teren objęty monitoringiem skutkuje przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej 

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Miejskie nr 16 Bytom

http://p16.bipbytom.pl

 BIP

 "Sprawozdania finansowe za 2022r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych".

  

BIP

Sprawozdania finansowe za 2021 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych

 

  

BIP

Sprawozdania finansowe za 2020 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych.

 

  

BIP

 

Sprawozdania finansowe za 2019 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych.

 

  

BIP

Sprawozdania finansowe za 2018 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.e-bip.org.pl/cuwbytom w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych.