Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  ODDZIAŁ I - GUMISIE
ODDZIAŁ I - GUMISIE

 

 

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

 

 

Witamy!

ODDZIAŁ I GUMISIE


ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 


Czerwiec

 

Tematyka tygodniowa:

1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?.

4. Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i powietrze?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

 


 

MAJ

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte -

28 maja godz. 12.15

 

 

Tematyka tygodnia:

1. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

2. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

4. Gdzie jest kraina fantazji?.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

• Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

• Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.KWIECIEŃ 

 

 

Tematyka tygodniowa:

1. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

3.Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

4.Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

5. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.
• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
• Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
• Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
• Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
• Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.
• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka. 
• Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku, z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta. 
• Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.
• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi. 
• Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka. 
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.
• Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

Uczymy sie piosenki

"W kurniku"

1. Kogut zapiał: kukuryku! 
Tyle kurek jest w kurniku; 
wszystkie ładnie poprosimy 
i operę urządzimy.

Ref.: Ko, ko ko,  kukuryku! 
To opera jest w kurniku! } bis 

2. Kogut zapiał: kukuryku! 
Tyle kaczek jest w kurniku; 
wszystkie ładnie poprosimy 
i operę urządzimy.

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kukuryku! 
To opera jest w kurniku! } bis 

3. Kogut zapiał: kukuryku! 
Tyle gąsek jest w kurniku; 
wszystkie ładnie poprosimy 
i operę urządzimy. 

Ref.: Gę, gę, gę, kukuryku! 
To opera jest w kurniku! } bis 

4. Małe pieski z boku stały, 
też zaśpiewać z nimi chciały; 
podskoczyły, zaszczekały,
przestraszyły kurnik cały. 

Ref.: Ko, ko, ko, 
kwa, kwa, kwa, 
gę, gę, gę,
hau, hau, hau, kukuryku! 
I już pusto jest w kurniku!

 


 


MARZEC

 

Tematyka tygodniowa:

1.Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

2.Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

3.Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

4.Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.
• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.
• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody.
• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.
• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

 

 

Wiersz do nauki:

"Co się dzieje wiosną" -  Bożena Forma

Kiedy zima odchodzi,
słońce mocniej przygrzewa.
Rośnie trawa zielona,
widać pąki na drzewach.
 
Powiewa ciepły wietrzyk,
opowiada o wiośnie.
Tańczą chmurki na niebie,
śpiewają ptaki na radośnie.

 


LUTY

Tematyka tygodniowa:

1.Kogo spotkam na balu?
2 - 3 Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa
4. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Rozwijanie zainteresowanie książkami
 • Utrwalanie znajomości kolorów.
 • Wykonywanie  prac plastycznych, wykazując się inwencją twórczą.
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat.
 • Uczestniczenie w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym
 •  Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.
 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

 


 

STYCZEŃ

 

Tematyka tygodniowa:

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.
2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.
3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.
4. Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.
5. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci  z nazwami.
• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
• Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.
• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
• Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.
• Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
• Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
• Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
• Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
• Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.
• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
• Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.
 
 
 
 
 

GRUDZIEŃ 

 

Zapraszamy Rodziców na konsultacje indywidualne w poniedziałek, 17 grudnia o godz. 15:00

 

Zajęcie otwarte dla Rodziców odbędzie się w środę, 19 grudnia o godz. 9:00

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

Tematyka tygodniowa:

1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

2. Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają 

3 - 4 W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne.
 • Wprowadzenie świątecznego nastroju.
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia

 Uczymy się piosenki: 

Wkoło choinki

melodia francuska

słowa polskie: Maria Wieman

 

1. Wkoło choinki, wkoło choinki, bawmy się dziś wesoło!
Wkoło choinki, wkoło choinki, bawmy się wszyscy wraz!
Parami, parami, pod gałązeczkami.
La la la la la, la la la la la,
dobrze, miło nam! } bis

 

2. Wkoło choinki, wkoło choinki, bawmy się dziś wesoło!
Wkoło choinki, wkoło choinki, bawmy się wszyscy wraz!
Parami, parami, pod gałązeczkami.
W górę skaczemy, w ręce klaszczemy,
dobrze, miło nam! } bis

 


 

Listopad

 

Tematyka tygodniowa:

1. Jestem Polakiem.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Odczuwanie szacunku do symboli narodowych.

• Uczestniczenie w obchodach Święta Niepodległości Narodowej.

• Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat

 

Uczymy się wiersza W. Bełzy:

 Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.

- W jakim kraju?
 W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

 

 


 

Październik

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte -                         26 października godz. 9.15 

 

Tematyka tygodniowa:


1. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
2. Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane
4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie
5. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne; dziecko: 

 • Poznaje zasady ruchu drogowego
 • Określa, które zachowania na drodze są bezpieczne, a które nie
 • Uważnie obserwuje otoczenie, dostrzega istotne szczegóły
 • Sprawnie reaguje na sygnały umowne i komendy w zabawie
 • Uczy sie prawidłowo trzymać kredkę
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa
 • Uczy się piosenki o warzywach
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne (jeż, wiewiórka, lis)
 • Wie, jak wyglądają jesienne liście
 • Prawidłowo myje rece

 

 

Piosenka, której nauczymy się w październiku: 

 

"Burak i cebula"

Cebulka cebulka 
okrągła jak kulka
Buraczka spotkała 
potańcować chciała

Buraczek buraczek
miał czerwony fraczek
Z cebulką tańcował
nóżek nie żałował.

 

 

 


 

Wrzesień

Tematyka tygodniowa

1. W przedszkolu jest miło (I,II tydzień)

2. Co na ziemi jest piękne, ciekawe i tajemnicze (III tydzień)

3.  Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? (IV tydzień)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: DZIECKO......

 • Poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby.
 • Zna swój znaczek w sztni i sali.
 • Poznaje imiona dzieci w grupie.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.
 • Poznaje różne środowiska przyrodnicze.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa.
 • Poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami.
 • Poznaje pojęcia mały, duży .
 • Uczy się właściwego zachowania przy stole.

 

Piosenka której się uczymy 

 

"Miś w przedszkolu"

Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś
i powiedział mi na uszko,
że najlepiej jest w maluszkach.
 
Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś
wszyscy bardzo Cię lubimy
popatrz misiu jak tańczymy.

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-03