To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA PRACY

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

KONCEPCJA   PRACY

 

Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu

 

na lata 2016 - 2021

 

 Podstawa prawna :

  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia. 20 listopada 1989 r.    (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U. z 2014 poz 1170 ze zmianami

Ustawa z dnia 7 września 1991r. ustawy o systemie oświaty Dz. U. poz 2156 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2015 poz. 1270

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Statut Przedszkola  Miejskiego Nr 16 w Bytomiu.

2. Wstęp

Wychowanie – wg Muszyńskiego są to wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian w osobowości ludzi. Oddziaływania wychowawcze to wzajemne oddziaływania elementów sytuacji, tzn. osób, rzeczy i warunków, mają charakter wychowawczy, jeśli prowadzą do względnie trwałych zmian w osobowości. Przedszkole stara się przygotowywać do udziału w funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli uspołecznić swoich wychowanków. Stara się także rozwijać ich osobowość, by pozwolić im na samodzielne kierowanie swoim życiem. Tak więc przedszkole jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przede wszystkim dlatego, że proces wychowawczy mający tu miejsce, nie tylko jest celowy, lecz także w stawianiu tych celów bierze pod uwagę dobro wychowanka.

Przedszkole jest organizacją stworzoną przez ludzi dla ludzi, a głównym jej zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka.

Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dziecko uczestniczy stale w wielu grupach, styka się z różnymi instytucjami i jest wystawione na wielokrotne wpływy, np. telewizji, radia, ilustrowanych magazynów i czasopism, książek, widowisk, imprez sportowych i innych, czyli uczestniczy w równoległym do wychowania przedszkolnego zbiorze oddziaływań kształcących i wychowujących.

Pedagog sam powinien być dojrzały i mieć prawidłowo uformowaną osobowość. Wychowując powinien doprowadzić wychowanka do dostrzeżenia wewnętrznej głębi własnej osoby. Dzięki temu podopieczny może sam decydować o swoim życiu i dojrzewać we własnej odpowiedzialności. Dlatego też, jest to najwyższy rezultat wychowania, ponieważ osiąga najwyższy jego cel, czyli pomoc w osiągnięciu dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

2.1  Nasze przedszkole

         Przedszkole Miejskie Nr 16 w Bytomiu istnieje od  1949 roku i jest usytuowane w samym centrum miasta. Zapewniamy opiekę dzieciom w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 17.00. W przedszkolu funkcjonuje sześć  grup. Grupy: Gumisie, Smerfy i Muminki mieszczą się w przedszkolu, natomiast grupy: Leśne Ludki, Krasnoludki i Skrzaty funkcjonują w salach Szkoły Podstawowej Nr 9.

Nasza kuchnia oraz kuchnia SP9 zapewnia 3 smaczne posiłki w ciągu dnia. Pracownicy placówki są pełni ciepła, życzliwości i oddani swojej pracy.

Naszym celem jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijać` potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty.

 Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną.

2.2   Rola nauczyciela wychowawcy w przedszkolu

        Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 1.  Nasza oferta 

      Poza oddziaływaniami  dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi nauczycieli w naszym przedszkolu organizowane są następujące zajęcia:

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne polegają na diagnozie i terapii logopedycznej. Program terapii jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, w zależności od rozpoznanej wady wymowy. Podejmowana jest również współpraca z rodzicami, którzy zgodnie ze wskazówkami logopedy, zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń w domu.

Katecheza 

Rodzic wnioskuje o zorganizowanie zajęć z religii dla swojego dziecka

Zajęcia  z  języka angielskiego 

Język angielski organizowany jest we wszystkich grupach wiekowych  przy czym grupy Muminki, Leśne Ludki, Krasnoludki oraz Skrzaty w ramach podstawy programowej, grupy: Gumisie i Smerfy jako zajęcia dodatkowe.

Każda grupa 2 x razy w tygodniu.

4. Wizja Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu

Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu a w nim wychowankowie i pracownicy współpracujący ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Z własnym programem, z bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną o wysokim poziomie wykształcenia, stosującą nowoczesne metody wychowania i nauczania, sprzyjające wspieraniu rozwoju dziecka osiągającego dojrzałość emocjonalną, intelektualną oraz rozbudzoną aktywność twórczą. Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu  jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną. Tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci   Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wychowanie ludzi wierzących we własne siły, przyjaźnie nastawionych do otoczenia, odróżniających dobro od zła, aktywnych w podejmowaniu działań, kreatywnych, potrafiących współpracować w zespole.

 

4.1   Wizja dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu

Dziecko jest

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje

 1. ciekawe świata
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.
 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 8. samodzielność,
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. podstawową wiedzę o świecie;
 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. zasady kultury współżycia, postępowania,
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

 

 

 

Dziecko kończące przedszkole umie:

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

 

 1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
 4. wyrażania swoich uczuć;

 

Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,
 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 10. wspólnoty i solidarności w grupie,
 11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 14. nauki, informacji,
 15. badania i eksperymentowania,
 16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 17. oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 18. zdrowego żywienia

 

 

 

 1. Misja

Zapewniamy, że każde z dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Bytomiu  dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci prowadząc działania dydaktyczne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nauki w szkole. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, potrafią wyrażać siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną.

Upowszechniamy, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego  w przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją potrzebę dokonania przełomu w tym zakresie: od władz różnych szczebli poczynając, a kończąc na  radzie rodziców w przedszkolu. Według nas, z jednej strony dom, a z drugiej  przedszkole, muszą tworzyć zespół, aby wspólnie prowadzić dzieci wprost do sukcesu!

Ideą przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka - człowieka, w ścisłej współpracy z rodzicami.

6. Cele podstawowe koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Przedszkola  

    Miejskiego Nr 16 w Bytomiu 

 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
 6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

7. Cele szczegółowe 

     1.    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

            intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

     2.    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

           orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

     3.    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

            sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i

           porażek.

     4.    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

            relacjach z dziećmi i dorosłymi.

     5.    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o

            zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

      6.    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w

           zabawach i grach sportowych.

     7.    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

           oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

           dla innych.

     8.    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

            wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

     9.    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

            rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

    10.   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

            ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i

            umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

8. Realizowany program

            Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu  oparta jest na ogólnopolskim programie „Optymistyczne przedszkole”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i  Mirela Nawrot.

           Program realizowany jest  zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego

 Realizacja programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole: Program uwzględnia treści skierowane do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez podziału wiekowego i przewiduje stopniowe przyswajanie przez dziecko określonych umiejętności, sposoby realizacji treści oraz działania wspomagające. Treści zawarte w Programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu, zarówno sposobów pracy, jak i efektów końcowych, we wszystkich obszarach. Program jest tak skonstruowany, by mógł być wykorzystywany w grupach zróżnicowanych wiekowo. Ideą przewodnią Programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich poprzez poznawanie wszystkimi zmysłami, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci, uwzględnianie podmiotowości każdego dziecka z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

9. Metody pracy

Stosowane metody i formy pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Bytomiu są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

 

Metody czynne

Metody oglądowe

 

 1. metoda samodzielnych doświadczeń,
 2. metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 3. metoda zadań stawianych dziecku,
 4. metoda ćwiczeń utrwalających

 

 

 

 1. obserwacja i pokaz,
 2. osobisty przykład nauczyciela,
 3. udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

Metody słowne

Nowatorskie metody pracy

 

 1. rozmowy,
 2. opowiadania,
 3. zagadki,
 4. objaśnienia i instrukcje,
 5. sposoby społecznego porozumiewania się,
 6. metody żywego słowa.

 

 

 1. pedagogikę zabawy
 2. twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana,
 3. glottodydaktykę
 4. techniki twórczego myślenia

 

 

10. Realizacja celów i zadań

Praca z dziećmi

 

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Diagnoza inteligencji wielorakich

 1. Rozpowszechnianie informacji prezentujących działalność Przedszkola  Miejskiego nr 16 w Bytomiu – strona  www.pm16bytom.dlaprzedszkoli.eu 
 2. Realizacja „programu adaptacyjnego”.
 3.    Organizowanie warunków działalności  przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez rodziców i dzieci.
 4.  Organizacja dni otwartych przedszkola.

 

 

 1. Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci w różnych sytuacjach, analizę wytworów działalności dziecięcej.
 2. Ocena możliwości dziecka w zakresie działań twórczych, modyfikowanie działań, stopniowanie trudności.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, objęcie dziecka opieką specjalistyczną, dążenie do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

Rozwijanie inteligencji wielorakich

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć

 

 1. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
 2. Realizacja projektów i programów autorskich:  
  • rozwijanie „inteligencji wielorakich”                                    (wszechstronne rozwijanie potencjału dziecka),
  • „Nasze miasto- nasz region” – poznanie historii naszego regionu, miasta, dzielnicy (realizacja projektu edukacyjnego)
  • „Zdrowy styl życia”- realizacja cyklu zajęć,
  • „Prawa Dziecka”- realizacja cyklu zajęć,
 3. Realizacja Programu Adaptacyjnego, którego celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych 
 4. Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola, środowiska.
 5. Uczestniczenie w konkursach, prezentacjach organizowanych w przedszkolu oraz w szerszym środowisku.
 1. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.
 2. Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.
 3. Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w autoprezentacjach hobby, w prezentacjach artystycznych (scenicznych) przed zaproszonymi gośćmi.

 

Rozwijanie optymistycznych cech charakteru

 

Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia

 

 1. Opracowanie z dziećmi „Kodeksu dobrego zachowania”- wykorzystanie pomocy dydaktycznych „Dobre wychowanie”
 2. Przybliżenie dzieciom „Praw dziecka”.
 3. Przeprowadzenie cyklu zajęc na temat „Stop agresji i przemocy”.
 4. Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru.
 5. Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter.
 6. Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

 

 1. Realizowanie programów profilaktycznych: „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Przez ruch do wiedzy i umiejętności’.
 2. Rozwijanie postaw asertywnych ważne słowo NIE.
 3. Realizacja programu profilaktycznego „Edukacja zdrowotna”
 4. Współpraca z Biurem Promocji Zdrowia oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu

 

 

Współpraca z rodzicami

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

Włączanie rodziców w działania Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu:

 

 1. Ustalenie stałego dnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczycieli z rodzicami (wg harmonogramu spotkań z rodzicami)
 2. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, uczestniczące.
 3. Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, pediatra, logopeda…
 4. Prezentacja na tablicach grupowych i stronie www.pm16bytom.dlaprzedszkoli.eu  planów działań, scenariuszy zajęć np.”ABC- emocji’- zapoznanie z różnymi rodzajami emocji; „Rozumiemy swoje i cudze uczucia”- nauka rozpoznawania uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach; „Myślimy pozytywnie”- wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 5. Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka przez prezentację publikacji dotyczących tematu, organizowanie cyklicznych spotkań.
 6. Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.
 7. Zachęcanie rodziców do lektury następujących pozycji: Szkoła dla rodziców i wychowawców- Joanna Sakowska; Wychowanie bez porażek- Thomas Gordon; Inteligencja emocjonalna- Danie Goleman
 1. Współorganizowanie przedsięwzięć: „Cała Polska czyta dzieciom – my czytamy optymistyczne bajki”, „Festiwal Talentów”, kiermasze świąteczne,  „Przyjaciele Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu”.
 2. Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach plastycznych, recytatorskich, artystycznych.
 3. Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami.
 4. Organizowanie zbiórki makulatury, baterii celem promowania ochrony środowiska i pozyskiwania pieniędzy na potrzeby przedszkolaków
 5. Przygotowywanie scenicznych prezentacji optymistycznych bajek dla dzieci z przedszkola i zapraszanych gości.

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Przybliżenie założeń pracy Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu w środowisku lokalnym

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 1. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez  BCK i inne ośrodki kultury w mieście.
 2. Organizowanie między przedszkolnych przeglądów artystycznych dla dzieci.
 3. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Muzeum Górnośląskie.
 4. Organizowanie spotkań ze sztuką.
 5. Zorganizowanie cyklu zajęć na temat regionalizmu w Muzeum Górnośląskim.
 6. Zwiedzanie wystawy „Przyroda Górnego Śląska”- przez wszystkich wychowanków przedszkola, zaproszenie rodziców.

Realizacja programu „Wsparcie Ludzi Starszych

Zagrożonych Wykluczeniem

 1.  
 1. Gromadzenie darów dla podopiecznych MOPR, CARITAS z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka.
 2. Zbieranie „nakrętek” na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych.
 3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemi Drohobyckiej (Podaruj znicz na Kresy,  Wiosna w naszych sercach).
 4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy;
 5. Góra grosza – zbiórka pieniędzy;
 6. Zbieranie karmy, koców dla podopiecznych schroniska dla zwierząt.

 

Współpraca z  Miejską Biblioteką Publiczną               

w Bytomiu.

Pozyskiwani sojuszników:

 1. Uczestniczenie dzieci w zajęciach bibliotecznych.
 2. Uczestniczenie w prezentacjach multimedialnych optymistycznych bajek przygotowanych przez pracowników biblioteki w ramach przedsięwzięć: „Książka na jesienne dni”,  „Majowe dni książki”, „Cała Polska czyta dzieciom”
 3. Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
 4. Udział wychowanków w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Bibliotekę Miejską.

 

 1. Nadawanie tytułu „Przyjaciel Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu”.

11.  Grupy  profilowane w Przedszkolu Nr 16 w Bytomiu

Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność tworzenia grup profilowanych i opracowania programu edukacji  wspierającego rozwój dziecka.

Grupy profilowane powstaną z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 16 w Bytomiu. Zgadnie z założeniami najważniejszymi zadaniami, jakie mają do spełnienia zajęcia w grupach, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Realizacja programu powinna  być dostosowana i modyfikowana do potrzeb i możliwości dzieci.

 1. Wszystkie dzieci korzystają z zajęć realizowanych w małych zespołach, które wspierają ich wszechstronny rozwój (j. angielski, warsztaty komputerowe, sportowe, plastyczne, teatralne, glottodydaktyczne, gimnastyka korekcyjna) prowadzonych przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami.
 1. Funkcjonują grupy profilowane, zgodnie z kwalifikacjami, zamiłowaniami i zainteresowaniami nauczycieli ( grupy z językiem angielskim, grupa sportowa, muzyczno-taneczna, plastyczna i plastyczno – informatyczna)
 1. Dzieci uczestniczą w terapii lub/i profilaktyce logopedycznej z zastosowaniem glottodydaktyki tj. innowacyjnej metody opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego przygotowującej dzieci do nauki czytania i pisania. Podstawą glottodydaktyki jest m.in. prawidłowy rozwój narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe a także słuchowe, doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, nauka prawidłowego wybrzmiewania głosek w izolacji (tzw. głoski trwałe i nietrwałe), przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej, prawidłowe różnicowanie pojęć „głoska” i „litera”

12.  Absolwenci

                              są otwarci wobec siebie i innych, świadomi swojej wartości i niepowtarzalności, aktywni i twórczy, pełni szacunku dla siebie i innych. Potrafią prezentować swoją wiedzę, umiejętności, zainteresowania, kończyć podjęte działania, w praktyczny sposób korzystać ze swojej wiedzy i umiejętności, przestrzegać ustalonych norm postępowania i zasad zachowania, określać swoje potrzeby i zainteresowania, okazywać swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji, przyjmować porażkę i sukces jako zachętę do dalszego działania, dokonywać samooceny, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, dostrzegać piękno i harmonię w przyrodzie, muzyce i sztuce. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w edukacji szkolnej, chęć uczestnictwa i współdziałania w podejmowanych inicjatywach, organizowanych przedsięwzięciach, znają własne prawa i obowiązki także wartość edukacji językowej

13.  Zakończenie

Szczególnym elementem koncepcji pracy przedszkola jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, na podstawie Howarda Gardnera. W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard zaprzeczył, jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”. Na podstawie wielorakich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat. Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” każdego nowonarodzonego dziecka. Od środowiska w jakim dziecko wzrasta zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji. Zatem od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które być może nigdy się nie ujawnią. Howard ogłosił teorię 8 typów inteligencji, których ośrodki są zlokalizowane w różnych częściach naszego mózgu: inteligencję werbalną (językową), logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną (ruchową), przyrodniczą, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (osobistą).  

Wykorzystując „teorię inteligencji wielorakich” należy pamiętać o kilku zasadach:

 1. Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
 2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne, które trzeba rozwijać.

Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci. Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 16 w Bytomiu.

Opracowanie nowej Koncepcji Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Bytomiu poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Ewaluacja

Praca w grupach i realizacja programu  będzie na bieżąco podlegała systemowi monitorowania.

Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególnych grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).

Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:

– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,

– osiągnięcia wychowanków,

– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).

Koncepcja pracy przedszkola została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej  

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21