To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  REGULAMINY
REGULAMINY

 

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

 

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16

W BYTOMIU

 

 

Bytom dn. 01.09.2011r.

"Przedszkolne życie powinno

wyrastać stopniowo z życia domowego (...)

powinno podejmować

i kontynuować zachowania,

z którymi dziecko oswoiło się już w domu".

J. Dewey

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W BYTOMIU

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 16
  w Bytomiu stanowi wypełniony „Wniosek zapisu dziecka do przedszkola w Bytomiu” na dany rok szkolny.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcę.
 4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania
  i odbierania dziecka osobiście lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie.
 5. Dzieci zgłoszone do przedszkola są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (opiekunowie) we wrześniu danego roku szkolnego. Rodzic (opiekun) może odstąpić od ubezpieczenia po złożeniu oświadczenia u wychowawcy grupy.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA

1.Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenia życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z rozmaitymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

2.Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
 • nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • nauka podejmowania właściwych decyzji.

3. W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach takich jak:

 • prawidłowe zachowanie się na drodze,
 • znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego,
 • bezpieczne zabawy ze zwierzętami (posiadać wiadomości
  o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę),
 • prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem.

4. Rodzice (opiekunowie wybierają na rok szkolny spośród siebie reprezentację członków Rady Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci. Sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Uznając  prawo  rodziców  (opiekunów)  do  religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie. Nauka odbywa się poza obowiązkowymi godzinami dydaktycznymi dla dzieci 3-6 letnich.

 1. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.00 do godz. 17.00
  (od poniedziałku do piątku). W zależności od pracy oddziału minimum 5 godzin.
 2. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego, opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. nauka języków obcych.
 4. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć, to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności
  w rozwiązywaniu problemów.
 5. Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci. Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też ustala z dziećmi normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem np.: regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych, kontrakt grupowy. Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca ·z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację
  i utrwalanie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte, kontakty indywidualne i zebrania grupowe z rodzicami.
 6. Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi- zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku. Dzieci wyposażone
  w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia, będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, będą posiadać wiedzę
  i umiejętności potrzebne do pokonywania trudnych sytuacji
  w przedszkolu, domu, a następnie w szkole.
 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza czas ustalony wyżej są odpłatne w ustalone są przez Radę Miejską w Bytomiu ogłoszone w Uchwale.
 8. Przedszkole prowadzi na życzenie rodzica żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Wysokość kosztów surowca ustalona jest przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz zaopiniowana przez Naczelnika Wydziału Edukacji. Opłatę za wyżywienia i dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uiścić zgodnie z zawartą umową. W razie braku wpłaty lub braku przedstawienia dowodu wpłaty dziecko traci możliwość korzystania z wyżywienia i dodatkowych godzin przebywania w przedszkolu  do chwili uregulowania należności.
 9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 10. Działalność placówki reguluje Statut Przedszkola Miejskiego
  Nr 16 w Bytomiu.
 11. Regulamin przedszkola obowiązuje od  1 września 2011r.

 

 

                                                                     Rada Pedagogiczna

                                                           Przedszkola Miejskiego Nr 16

                                                                           w Bytomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W BYTOMIU

 

 

Wprowadzenie

Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka,  a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. To spowoduje, ze zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w przyszłości aktywnej postawy dziecka w życiu społecznym.
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństwa zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt.
Ostatnie lata wskazują, że nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych oraz zwierząt. Wiele słyszymy  o molestowaniu seksualnym dzieci, uprowadzenia ich dla okupu, a także wypadkach pogryzienia przez psy często kończących się nawet śmiercią. Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nie powinno kształtować u dzieci nieufnej postawy wobec dorosłych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do„pewnych” ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.

   Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami .

Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

ZASADY EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna:
1. Być procesem ciągłym, systematycznym i kompleksowym;
2. Kształtować postawy i nawyki z zachowaniem określonych proporcji wiedzy i działania;
3. Zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami omawianego środowiska;
4. Analizować problemy za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych, podkreślając znaczenie zajęć praktycznych i własnych doświadczeń;
5. Rozwijać u dzieci wrażliwość na niebezpieczeństwo, szczególnie                   w najbliższym otoczeniu.  

Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone
 • Nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Nauka  podejmowania właściwych decyzji

W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie                 w różnych sytuacjach takich jak:

   -  prawidłowe zachowanie się na drodze, znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego

   -  bezpieczne zabawy ze zwierzętami(posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)

    - prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe ,wesołe i ufne.

 Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań , ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności                 w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką, lekarzem).

Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też z dziećmi ustala normy postępowania związane z ich  bezpieczeństwem np.

-Regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych

-Regulamin zachowania się w ogrodzie przedszkolnym

-Znajomość sytuacji związanych z bezpieczeństwem dziecka i innych

Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień           z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte i spotkania szkoleniowe w grupie.

Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi- zapewnieniu             i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone               w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać                i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, domu ,a następnie w szkole. 

Procedura dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu
w Przedszkolu Miejskim nr 16  w Bytomiu.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody                        i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp               i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 600 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko, które następnie do sali wprowadza woźna pełniąca dyżur w szatni.
 7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe  upoważnione (pisemne upoważnienie może być złożone lub odwołane w każdej chwili, a następnie przechowywane                                    w dokumentacji nauczyciela).
 8. Nauczyciel musi  wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.
 10. Od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy.                                            Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie.
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić           z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną                        i bezpieczną zabawę dzieci. Zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
 14. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 15. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące                w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy       w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar                    i nagród obowiązujących w danej grupie.
 16. Nauczyciel w czasie swoich godzin dydaktyczno-wychowawczych                     i opiekuńczych winien skupić swoją uwagę wyłącznie na podopiecznych. .
 17. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 18. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do łazienki, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. 
 19. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. 
 20. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. W wyjątkowych sytuacjach grupą powinna się zająć osoba z obsługi danej grupy (woźna).W czasie swojej nieobecności nauczyciel i tak ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.
 21. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: 
  •  udzielić pierwszej pomocy;
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
  • zawsze poinformować dyrektora, inspektora BHP oraz spisać protokół powypadkowy.           

Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej               w przedszkolu.

Cel spacerów i wycieczek

1.Organizując spacery i wycieczki:

 • Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome.
 • Przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników.
 • Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój.
 • Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
 • Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody.
 • Zapewniamy właściwa organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
 • Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

Obowiązkiem nauczyciela jest poinformowanie Dyrektora placówki o zamiarze wyjścia z grupą poza jej teren i równocześnie uzyskanie jego zgody poprzez sporządzoną przez nauczyciela kartę wycieczki.

Zadania Dyrektora Przedszkola

1.Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.

2.Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia   do kierowania   wycieczkami szkolnymi.

3.Gromadzi dokumentację wycieczki( karta wycieczki, lista uczestników).

4.Zawiadamia organ prowadzący o planowanej wycieczce.

5.Wycieczki wyjazdowe zatwierdzone są przez dyrektora na 3 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu.

Zadania kierownika wycieczki

                                                                                                                                                          

1.Opracowuje program i harmonogram wycieczki. Przedstawia go 

      dyrektorowi wraz z cała wymaganą dokumentacją ( karta wycieczki, lista

      z peselem dziecka i podpisem rodzica).      

2.Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników.

3.Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4.Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5.Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

6.Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

6.Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi  na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

7.Organizuje transport.

W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

Zadania opiekuna wycieczki

1.Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi,

2.Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu  i harmonogramu wycieczki.

3.Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom,

5.Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.Wykonuje też inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki                        

     Zadania dzieci - uczestników wycieczki oraz Rodziców

1.Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane z jazdą dziecka autokarem.

2.Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, w razie wypadku na hospitalizację.

3.Rodzice wyrażają zgodę na wyjście dziecka poza teren przedszkola.

4.Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

5.Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

6.Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody np. las.

7.Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

8.Dzieci starsze pomagają młodszym.

9.Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

10.Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

11.Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

                 

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

1.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup.

2.Miejscem zbiórki przedszkolaków ( rozpoczynającym i kończącym) jest wyznaczone przez kierownika wycieczki miejsce.

3.Grupą dzieci wychodzących z przedszkola do 25 osób opiekują się co najmniej 2 osoby dorosłe, w tym 1 nauczyciel.

4.Podczas wycieczki wyjazdowej  grupą 10 osobową opiekuje się 1 dorosła osoba.

5.Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

6.Podczas wyjść z placówki nauczyciel jest każdorazowo zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i uzyskania jego zgody oraz wpisu do dziennika miejsca pobytu grupy.

W przedszkolu

1.Ostrożne i uważne poruszanie się po sali, w łazience i w innych pomieszczeniach przedszkolnych pod opieką osoby dorosłej.

 • W sali przebywa nie więcej niż 25 dzieci pod opieką nauczyciela.
 • Dzieci wychodzą do łazienki grupą pod opieką nauczyciela,                      w indywidualnych przypadkach dziecko wychodzi do łazienki pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko porusza się po innych pomieszczeniach przedszkolnych pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko zachowuje szczególną ostrożność podczas poruszania się  po schodach ( wchodząc po schodach staje na każdy stopień, schodząc - nie skacze ze schodów, trzyma się poręczy).
 • Dziecku w sali podczas zajęć ruchowych nie wolno biegać między stolikami.
 • Dziecko w pomieszczeniach przedszkolnych porusza się po suchej podłodze.
 • Nad bezpieczeństwem dziecka czuwa nauczyciel w ramach godzin opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych, jak i w czasie powierzonym np. uroczystości, teatrzyki, wycieczki itp.

2.Wdrażanie do przestrzegania ustalonych form zachowania.

                Nauczyciel czuwa, aby dziecko:

 • Kształtuje u dziecka przestrzeganie norm zawartych w regulaminie zwanym „ Kontrakt grupy”.
 • Wdraża dziecko do podejmowania prób samodzielnego rozwiązywania konfliktów, pomocy innym.
 • Kształtuje u dziecka poczucie współdziałania w grupie w celu rozwiązywania problemów.
 •  sygnalizowało niewłaściwe zachowania.
 •  samowolnie nie oddalało się od budynku.
 •  odbierane było z przedszkola przez osobę dorosłą oraz nie wskazującą na spożycie alkoholu.
 • Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za powierzone dziecko.
 • Dziecko do sali wprowadza woźna. 
 • Dziecko wychodzące z sali odbiera pracownik przedszkola i oddaje rodzicowi lub osobie pełnoletniej upoważnionej.

3.Właściwe użytkowanie zabawek oraz różnych materiałów, przyborów i narzędzi.

Nauczyciel zapewnia oraz uczy dzieci aby:

 • Dziecko korzysta z zabawek z atestem.
 • Dziecko nie niszczy zabawek a uszkodzone zgłasza nauczycielowi.
 • Dziecko nie rzuca zabawkami lecz odkłada na ustalone miejsce.
 • Dziecko nie wkłada małych zabawek do buzi.
 • Dziecko prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko używa sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.Wypadek i pierwsza pomoc.

 • Dziecko powiadamia nauczyciela lub osobę dorosłą o wypadku.
 • Nauczyciel udziela dziecku pierwszej pomocy a następnie powiadamia służby medyczne.
 • O wypadku dziecka nauczyciel powiadamia niezwłocznie rodziców i dyrektora przedszkola. 

  

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU WSZAWICY

 

 

  W przedszkolu obowiązują „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych  (wszawicy)”.

   1.  W przypadku podejrzenia u dzieci wszawicy nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka pasożytów. Rodzice, są  zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.

  2. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków wszawicy.

  3. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry i włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania pasożytów rodzic niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole.

  4.  Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów spoczywa na rodzicach.

  5.  W trakcie czyszczenia głowy dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożytów na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po wyczyszczeniu głowy.

   Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur.

 

".....Wszawica to istotny problem higieniczny i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów wobec dziecka, co nie może być lekceważone. Działania  w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka  pozostaje w kompetencji placówki iośrodka pomocy społecznej....

  W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy...."

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21