To takie proste!
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu
Strona głowna  /  Księga gości

KOMUNIKAT

POBIERANIE INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ ZGODY ADMINISTRATORA JEST ZABRONIONE

                           

 
   
 

    Dnia 12 września 2017 (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się zebranie członków Rady Rodziców w kancelarii przedszkola. Omawiany będzie regulamin rady rodziców, nastąpi ukonstytuowanie jej członków w roku szkolnym 2017/2018, dyrektor przedstawi kalendarz

imprez, aktów prawnych. Powołana rada rodziców omówi swoją działalność, jej funkcję wychowawczą oraz poszerzanie, wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

 

Serdecznie zapraszam

Dyrektor przedszkola

Elżbieta Kik

                     

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

NR 16 W BYTOMIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z póź. zm. oraz Statutu Przedszkola.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców dzieci przedszkola.

 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w przedszkolu, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek przedszkola.

 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają wychowankowie w trakcie realizacji przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z dwóch lub trzech rodziców dzieci danego oddziału.

 4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego dziecka może reprezentować tylko jeden rodzic.

 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału, którego zadaniem jest:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  2. nadzorowanie przebiegu głosowania,

  3. podanie wyników głosowania.

 7. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

 8. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 9. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwa.

 10. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka.

 11. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 12. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

 13. Z przeprowadzonych wyborów wychowawca sporządza protokół.

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 5

 1. Przedstawiciele Rady oddziałowej reprezentują rodziców dzieci danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą dzieci, z wnioskami do dyrektora przedszkola oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla dzieci.

 3. Rady oddziałowe wybierają spośród siebie przewodniczącego Rady oddziałowej.

 4. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym.

 5. Rada oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy dzieci, ze­brania rodziców.

§ 6

 1. Pracami rady oddziałowej kieruje jej przewodniczący.

 2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

  1. reprezentuje rodziców dzieci danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,

  2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

  3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 7

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 8

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania

 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w zestawie programów nauczania, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 9

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Z wnioskami i opiniami może występować do:

 1. dyrektora szkoły,

 2. organu prowadzącego przedszkole,

 3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

§ 10

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego.

 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 11

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor przedszkola.

 3. Program profilaktyki ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 12

Rada Rodziców na wniosek dyrektora przedszkola opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 13

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

§ 14

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 15

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 października danego roku szkolnego.

 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 16

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

 4. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.

 5. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  2. przeprowadzenie głosowania,

  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 2. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 4. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 6. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 17

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch lub trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 2. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

 3. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

 4. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

 5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 18

  1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

   1. sekretarza,

   2. skarbnika,

  2. Wybory sekretarza i skarbnika przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

  3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady Rodziców.

  4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców

§ 19

 1. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.

 2. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:

  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  2. przeprowadzenie głosowania,

  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 5. Zgłoszenia kandydatów na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 6. Kandydaci na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

 7. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 8. Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 20

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 21

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

  5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

  6. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

  7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

  8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

  9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

  10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

 2. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

  2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

  3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

  4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

  5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

 3. Zadania skarbnika Rady Rodziców:

  1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  2. wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

  1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

  2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,

  3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

  4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

  5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

  6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  7. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 22

 1. Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

 1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

 2. składania wniosków i projektów uchwał,

 3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

 1. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

 1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

 2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 1. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 23

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 24

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

  1. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

  2. w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

 4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

 5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 25

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 26

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 27

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 28

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 29

 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

 3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

 4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

 1. numer i datę zebrania,

 2. numery podjętych uchwał,

 3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

 4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

 5. zatwierdzony porządek zebrania,

 6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

 7. przebieg zebrania,

 8. treść zgłoszonych wniosków,

 9. podjęte uchwały i wnioski,

 10. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 30

 1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

 2. Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

 3. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.

 4. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem i organu prowadzącego.

§ 31

Za przechowywanie protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 32

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 33

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 34

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

 2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 35

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

  1. poprawę bazy materialnej przedszkola,

  2. wspomaganie procesu dydaktycznego przedszkola,

  3. wycieczki przedszkolne,

  4. imprezy przedszkolne,

  5. nagrody,

  6. zapomogi,

  7. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz dzieci,

  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z przedszkolem.

 2. Do podejmowania środków finansowych z Rady Rodziców upoważnieni są:

 1. przewodniczący,

 2. skarbnik.

 1. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.

 2. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycz­nym i formalnym.

 3. Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. wychowawcy grup,

 3. rady oddziałowe.

§ 36

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 37

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej: RADA RODZICÓW

                                                                      przy Przedszkolu Miejskim nr 16

                                                                       41-902 Bytom

                                                                       ul. Piłsudskiego 71

§ 38

 1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.

 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

 

§ 39

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

§ 40

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 10 października 2018r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

  

 Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców nr 1

w dniu 10 października 2018r.

Plan spotkania:

 1. Powitanie Rodziców
 2. Odczytanie i przyjęcie regulaminu działalności Rady Rodziców.
 3. Przedstawienie członków wybranych do Rady Rodziców jako reprezentantów oddziałów i podział funkcji w tym przewodniczącego, sekretarz i skarbnika.

Prowadzewnie dalszej części przez przewodniczącego

 1. Przedstawienie propozycji działalności rodziców w tym gromadzenie środków finasowych

Opracowanie planu finansowego na rok szkolny 2018/2019

 1. Wolne głosy, zakończenie.

Ad.1

Dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy powołała do działalności Radę Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 16. Na zebraniach grupowych zostali wybrani reprezentanci, których dyrektor serdecznie powitała.

Skład rady rodziców:

Reprezentanci gr. I – Bożena Szymańska, Beata Wójtowicz

Reprezentanci gr. II – Agnieszka Hucz, Frysiek Wioletta

Reprezentanci gr. III – Dagmara Dubiel, Monika Wójcik

Reprezentanci gr. V – Krystyna Mika, Agnieszka Janus, Gracjasz-Stepa

Reprezentanci gr. V – Kasandra Budzyn Katarzyna Jasiak

Obecnych – 6 osób              

Ad.2

            Dyrektor przedszkola odczytała regulamin Rady Rodziców, zostały przyjęty do realizacji. Do treści nie wniesiono żadnych uwag i uchwalono Uchwałą nr 1. Za przyjęciem uchwały 7 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Ad.3

            Spośród przedstawicieli rodziców dokonano podziału funkcji zgodnie z obowiązującą procedurą:

Przewodniczący –  Katarzyna Jasiak

sekretarz- Agnieszka Hucz

skarbnik – Agnieszka Janus

Pozostali członkowie rady rodziców: Bożena Szymańska, Beata Wójtowicz, Krystyna Mika, Frysiek Wioletta, Dagmara Dubiel, Monika Wójcik, Gracjasz-Stepa, Kasandra Budzyn.

Ad. 4

            Rada Rodziców ustaliła, że będzie gromadziła środki finansowe aby wspierać proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na:

 • Poprawę bazy materialnej przedszkola;
 • Wspomaganie procesu dydaktycznego przedszkola;
 • Wycieczki przedszkolne;
 • Imprezy przedszkolne;
 • Nagrody;
 • Pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz dzieci
 • Pokrywanie uzasadnionych wydatków związanych z funkconowaniem przedszkola.

Rada rodziców zakłada, że składka półroczna wynosi 80 złotych od dziecka zaznaczając, że jest to składka dobrowolna i może wynosić mniej lub więcej. Realizacja zakupów może się odbywać na podstawie paragonów, dowodów zakupu do 50 złotych bądź faktur imiennych.     

Rada Rodziców opracowała plan finansowy na rok szkolny 2018/2019, który przedstawia się następująco:

Przewidywane wpływy:14.400,00 przy założeniu 90 dzieci x 160 złotych

 • pomoce, zabawki – 30%  tj.4320,00
 • pomoce plastyczne – 35% tj. 5.040,00
 • organizacje uroczystości i imprezy-30% tj.  4.320,00
 • inne wydatki- 720,00

Ad.5

Wolne głosy i wnioski:

 1. Rada Rodziców zobowiązała się do wspierania działań pracowników przedszkola, wychodzenia z inicjatywą do nauczyciela i wsłuchiwania się w potrzeby społeczności przedszkolnej. Rada Rodziców o wszystkich swoich działaniach informować będzie na stronie internetowej przedszkola.
 2. Ustalono, że składki zbierane będą przez skarbników grupowych, przekazane do skarbnika a pieniądze przechowywane będą w przedszkolu.
 3. Zbieranie pieniędzy za I półrocze odbywać się będzie w terminie:
 • do końca października 2018
 • do końca lutego 2019 w kancelarii przedszkola.
 1. Ustalono kolejne zebranie na dzień 8 lub 15 listopada 2018r.
 2. Karty pracy do zabawy językiem. Przyjęto , że Rada Rodziców zakupi książeczki i rozprowadzi wśród chętnych do zakupu rodziców.
 3. Przedstawienie propozycji działalności przez dyrektora
 • Zdjęcia „Zima” + grupowe– organizacja Mikołaja, paczki domki 21 złotych dla chętnych
 • Zdjęcia Kalendarz” – Słonik 30zł dla chętnych
 • Pasowanie na przedszkolaka – upominki, dyplomy – wybór przez rodziców wybrano dyplomy i rożki + zakup cukierków
 • Orbitek – świat podwodny 5.12.2018 cena biletu 7-8 złotych – organizacja imprezy
 • „Żywe lekcje przyrody” cena 7 złotych – organizacja imprezy (chętni) dn. 6.11.2018r.

Na tym zebranie zakończono

 

 

Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców nr 3

w dniu 13 marca 2019r.

 

Plan spotkania:

 1. Powitanie Rodziców
 2. Omówienie realizacji planu finansowego składek rodziców
 3. Omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu
 4. Wnioski i uwagi.

Ad.1

Dyrektor przedszkola powitała obecnych rodziców na spotkaniu i omówiła plan zebrania.  Na zebraniu obecni byli rodzice:

Pani: Katarzyna Jasiak, Agnieszka Janus, Kasandra Budzyn, Wioletta Frysiek

Ad.2

            Rada Rodziców dokonała analizy wpłat i rozchody funduszy zgromadzonych na koncie Rady Rodziców za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019

Wpłaty pochodziły ze składek rodziców i kształtowało się to następująco:

Oddział I – 1080,00  (średnia – 54,00)

Oddział II – 1660,00 (średnia – 75,45)

Oddział III- 1436,04 (średnia – 59,84)

Oddział IV –1600,00  (średnia – 69,57)

Oddział V – 1600,00  (średnia – 66,67)

Inne wpływy – 553,04

Łącznie przychody wynosiły 7929,08.

Pieniądze zostały przeznaczone na:

 • Imprezy: „Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia w przedszkolu, nagrody dla dzieci podczas balu karnawałowego oraz za udział w konkursach w trakcie całego pierwszego półrocza – 1.406,46
 • Pomoce dydaktyczne – artykuły papiernicze, plastyczne, techniczne, ogrodnicze, zabawki – puzzle, gry stolikowe, tablice demonstracyjne, zestawy do zabawy, książki do kącika czytelniczego, program wychowania przedszkolnego – 3.472,10
 • Inne wydatki – 0
 • Stan na dzień 13.03.2019 – 3.050,52

Podziękowania należą się wszystkim wspierającym działalność Rady Rodziców, dzięki którym możliwa była organizacja uroczystości oraz wyposażenia dzieci w pomoce niezbędne do prowadzenia zadań dydaktycznych.

Ponadto Dyrektor serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za dostarczenie środków czystości w postaci ręczników papierowych oraz papieru toaletowego i mydła.  Środki te używane są wyłącznie przez dzieci a zachowanie higieny wymusza częste mycie rąk i ręczniki papierowe dostarczane przez rodziców nie są  w ilościach wystarczających, ale pomagają zaspokoić potrzeby.

Dyrektor dziękuje również za wszelkie przejawy życzliwości i udzielanego wsparcia. Bez społeczności przedszkolnej żadne działania nie miałyby sensu.

Ad.3

            Realizacja zamierzonych celów pracy dydaktyczno-wychowawczej przebiega bez zakłóceń. Zadania  wykonywane są  terminowo. Dzieci biorą  udział w licznych konkursach, akcjach charytatywnych, spektaklach, odwiedzają i zapraszają gości na teren przedszkola,cieszą się z ich wizyt, przygotowują prezenty, dbają o wystrój sal dydaktycznych, inicjują różną działalność grupową. Praca nauczycieli jest oceniana wysoko zarówno przez dyrektora jak i rodziców.

Zamierzenia na drugie półrocze:

 • Podarunek z okazji Świąt wielkanocnych –jajko niespodzianka– płatne ze składek R.R.
 • Wycieczka na Księżą Górę w I połowie czerwca  -    płatne ze składek R.R.                
 • Zabawki dla oddziałów wręczane w Dniu Dziecka + teatrzyk -płatne ze składek R.R.
 • Podarunek na zakończenie Roku Szkolnego dla dzieci kończących edukację przedszkolną -płatne ze składek R.R.
 • Lekcje muzealne – 1 raz każda grupa - płatne ze składek R.R.
 • ORBITEK – płatne przez rodziców- maj
 • Wyjście do kina  - płatne przez rodziców.-kwiecień

Ad. 4

Uwag i wniosków nie wysunięto.

 

 

RADA RODZICÓW
Dodaj wpis
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Wpis